BALATONI NYEREMÉNYJÁTÉK - JÁTÉKSZABÁLYZAT

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (székhelye: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2., a továbbiakban: „Szervező”) „Balatoni nyereményjáték” néven promóciós nyereményjátékot (a továbbiakban: „Játék”) hirdet.

1.  A Játékban való részvétel feltételei

A Szervező által szervezett Játékban 

a) az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik és

b) aki az alábbiakban felsorolt balatoni boltokban kihelyezett matricát megtalálja, és az azon található üzenetet e-mailben a nyeremenyjatek(at)aldi.hu e-mail címre elküldi („regisztráció”) és

Balatonalmádi - Szabolcs utca 2.
Balatonfüred - Fürdő utca 31.
Balatonfüred - Petőfi Sándor utca 80.
Balatonlelle - Rákóczi út 309.
Keszthely - Tündérlak út 2.
Keszthely - Csapás út 7-9
Siófok - Attila u. 74.
Szántód - Május 1. utca 10.
Tapolca - Veszprémi út 3.

c) a megküldött e-mailben akként nyilatkozik, hogy elfogadja a Játékszabályzat feltételeit és annak részeként az Adatkezelési tájékoztatót. Ennek elmulasztása esetén a pályázat nem vehető figyelembe, a beérkező e-mail haladéktalanul törlésre kerül, a pályázó a Játékban nem vesz részt.

A Játékban a Szervezőnek és a kapcsolt vállalkozásainak munkavállalói, vezető tisztségviselői, továbbá a Szervezővel és a kapcsolt vállalkozásaival megbízási, vállalkozási, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt.

2. A Játék időtartama

A Játék 2021.07.03. napján 0:00 órától 2021. augusztus 20. 24 óráig tart, az ezen időszakban regisztrált és a jelen Játékszabályzatnak megfelelő jelentkezések vesznek részt a Játékban.

3. A Játék menete

A Szervező a 4. pontban meghatározott Nyereményeket sorsolja azon, az 1. pontban foglalt feltételeknek megfelelő játékosok között, akik a Játék 2. pontban meghatározott időtartamában regisztrálnak a Játékra.

A játékosok korlátlan alkalommal regisztrálhatnak a Játékra, azonban a nyeremények sorsolásakor a Szervező minden játékost csak egyszer vesz figyelembe, biztosítva ezzel az azonos esélyt valamennyi játékos számára.

A Szervező kizárólag a hozzá megérkezett és a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő regisztrálók között sorsolja a nyereményeket. A Szervező a regisztrációról visszaigazoló e-mailt nem küld, a hibás vagy érvénytelen regisztrációkért (pl. érvénytelen e-mail cím megadása, helytelenül bemásolt üzenet, adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadására irányuló nyilatkozat hiánya), valamint a játékos érdekkörében felmerülő egyéb hibákért (pl. a távközlési rendszer hibáiért) felelősségét kizárja.

4. A nyeremények

A Játék nyereményei:

1 db MEDION Hordozható Bluetooth-hangrendszer

3 db MOBICOOL Elektromos hűtőtáska méret:kb.39x29,5x44,8cm; nettó űrtartalom:kb.24l

2 db MAGINON Vezeték nélküli fülhallgató

2 db ADVENTURIDGE Felfújható kanapé

2 db AMBIANO Fagylaltkészítő gép

5. A nyertesek sorsolása, a nyeremények átadása

A nyeremények sorsolására 2021. augusztus 23-án kerül sor a Szervező székhelyén. A Szervező a sorsolást automatizált gépi sorsolás útján bonyolítja. A Szervező 10 nyertest és 10 pótnyertest sorsol.

A Szervező a nyerteseket a regisztrációkor megadott e-mail címen értesíti, a sorsolást követő 5 napon belül.

A nyerteseknek az értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül szükséges válasz e-mailben megerősíteniük a nyeremény elfogadását, a következő adatok egyidejű megküldésével: név, anyja neve, cím, adóazonosító, valamint annak az üzletnek a megjelölésével, ahol a nyereményt át kívánják venni. Ha az előzőek szerinti együttműködési kötelezettségét a nyertes határidőn belül nem teljesíti, a nyereményre való jogosultságát elveszti, továbbá helyette a Szervező pótnyertest értesít a határidő lejártát követő 5 napon belül. A pótnyertesnek szintén 5 munkanapja van a nyeremény elfogadásának válasz e-mailben történő visszaigazolására, valamint a fent felsorolt adatok megküldésére.

A nyereményeket a Szervező a nyerteshez legközelebb eső ALDI üzletében adja át, az átadás pontos időpontját és helyszínét a Szervező e-mailen egyezteti a nyertesekkel.

6. Információ a Játékról

A Játékkal kapcsolatos információk és a Játék hivatalos játékszabályzata a https://www.aldi.hu/hu/informaciok/nyeremenyjatekok-promociok/balatoni-nyeremenyjatek/

oldalon jelennek meg.

7. Adók, járulékok, illetékek, egyéb díjak

A Szervező vállalja, hogy amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban bármilyen adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség felmerül, úgy a Szervező a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót (SZJA) és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő egyéb járulékokat, szociális hozzájárulási adót megfizeti. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

8. Vegyes rendelkezések

A Szervező a nyereményekkel kapcsolatban szavatosságot, jótállást nem vállal, mindössze azt szavatolja, hogy a jelen Játékszabályzat szerinti nyereményeket a feltételeknek megfelelő nyerteseknek átadja, minden egyéb igénnyel kapcsolatban kizárja felelősségét.

A Szervező a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben kizárja a felelősségét minden, az aldi.hu honlapot és annak aloldalait, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások és meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a honlapot, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse, azzal, hogy erről közleményt köteles megjelentetni az aldi.hu honlapon.

A Játékra a mindenkor hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadók. A Játékkal kapcsolatosan felmerülő esetleges jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. A Szervező 2021. augusztus 20. napját követően a Játékkal összefüggésben semmiféle panaszt, igényt, követelést nem fogad el.

9. Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő:

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (székhely: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2., www.aldi.hu, +36 23 533 500, email: adatvedelem(at)aldi.hu) mint Szervező.

Az adatkezelés célja:

A személyes adatok kezelésének célja a Játék szervezése, a menetének dokumentálása, ennek részeként a játékosokkal történő kommunikáció, a nyertesek azonosítása, valamint a nyeremények átadása és a nyeremény könyvelése és adójogi elszámolása.

A kezelt személyes adatok köre (a személyes adatok, amelyekre az adatkezelés kiterjed):

A játékosok vonatkozásában a Szervező az alábbi személyes adatokat kezeli:

 • játékos e-mail címe;
 • a Játékkal kapcsolatban a játékos cselekményei és a játékos részéről esetlegesen rendelkezésre bocsátott egyéb adat.

A nyertes vonatkozásában a Szervező a fentieken túl az alábbi személyes adatokat kezeli:

 • a nyertes neve
 • a nyertes által a nyeremény átvétele céljából megadott egyéb adat
 • adóazonosító jel (a Nyeremény adójogi elszámolása céljából).

Az adatkezelés jogalapja:

A Játékban való részvétellel kapcsolatosan az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a játékos hozzájárulása. 

A játékban való részvételhez kapcsolódó adatkezeléshez való hozzájárulást a játékos a játékszabályzat 1. b) pontja szerint megküldött e-mailben adja meg. 

A Nyeremények átadásával és a nyilvánosság erről való tájékoztatásával kapcsolatos adatkezelésnél a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – a nyereményjátékban való részvételre irányuló szerződés megkötése és teljesítése, amelyben a játékos az egyik fél.

A nyereménnyel kapcsolatos adójogi elszámoláshoz szükséges adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az az adatkezelőre vonatkozó adójogi és számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. A jogi kötelezettség: az adatokat a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”) 169. § szakasza alapján köteles megőrizni.

Az adatkezelés időtartama:

 • A nyertes tekintetében: az adatokat a Szervező az Sztv. 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, így az adatokat a Szervező a Játékot követően 8 év múlva törli. Az adatok a nyeremények kiadásával kapcsolatos könyvelést alátámasztó iratok részét képezik.
 • A nyeremények átadásának határidejét követően a Szervező valamennyi nem nyertes játékos Játékkal kapcsolatban kezelt személyes adatát törli.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

 • A játékosok és nyertesek által megadott adatokat tartalmazó adminisztrációs felülethez a Szervezőnek a játék szervezésével kapcsolatos feladataikat ellátó munkavállalói férnek hozzá egyedi jogosultság alapján.
 • A Szervező, mint adatkezelő az adatok biztonsága érdekében megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tett és eljárási szabályokat alakított ki.

Tájékoztatás a jogokról, illetve a jogorvoslati lehetőségekről:

A személyes adatokhoz való hozzáférés

A Játékban résztvevő érintettek a Szervező alábbi elérhetőségein bármikor tájékoztatást kérhetnek arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, úgy információt kapnak az alábbiakról:

 1. az adatkezelés célja,
 2. az érintett személyes adat(ok) kategóriái,
 3. azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatot közölték, vagy közölni fogják (különösen a harmadik országbeli címzettek részére történő adattovábbítás és ennek garanciái),
 4. a személyes adat tárolásának tervezett időtartama, ennek hiányában az időtartam meghatározásának szempontjai,
 5. a személyes adat helyesbítéséhez, törléséhez, kezelésének korlátozásához való jog, valamint a személyes adat kezelése elleni tiltakozás joga,
 6. panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz,
 7. az adat forrása, ha azt nem közvetlenül a Játékban résztvevő érintettektől vették fel,
 8. automatizált döntéshozatal (profilalkotás), amennyiben erre sor került.

A Játékban résztvevő érintettek jogosultak a Szervező által kezelt személyes adatokról másolatot kérni, kivéve, amennyiben ez mások jogait hátrányosan érintené. Az első példányon túli további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díj számítható fel. A tájékoztatáshoz való jog biztosításához szükségessé válhat a személyazonosság igazolása.

Adathelyesbítés

Amennyiben a Játékban résztvevő érintett úgy véli, hogy az általunk kezelt személyes adatai pontatlanok, vagy hiányosak, úgy a kérésére a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük, illetve azokat kiegészítjük.

Törlés

A GDPR 17. cikkében foglalt esetekben, így például, ha a személyes adatokra már nincsen szükség abból a célból, melyre azt a Szervező felvette, a Játékban résztvevő érintett kérheti a személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül való törlését.

Az adatkezelés korlátozása

A GDPR 18. cikke alapján, amennyiben a Játékban résztvevő érintett vitatja a Szervező által kezelt személyes adatok pontosságát, az adatkezelést jogellenesnek véli, de adattörlést nem kér, a Szervező által kezelni immár nem kívánt adatokra igényt tart, avagy tiltakozását fejezte ki az adatkezeléssel szemben, kérheti az adatkezelés korlátozását. Ez esetben a korlátozás alá tartozó adatok csak a Játékban résztvevő érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése céljából, valamint fontos közérdekből kezelhetőek.

Adathordozhatóság

Amennyiben a személyes adatok automatizált módszerrel történő kezelése a Játékban részt vevő érintett hozzájárulásán alapul, vagy a vele kötött szerződés teljesítése érdekében történik, úgy a Játékban részt vevő érintett jogosult arra, hogy az adatok kiadását kérje széles körben használt, géppel olvasható formátumban, illetve kérésére az adatok közvetlenül továbbításra kerülnek a Játékban résztvevő érintett által megjelölt adatkezelő részére, amennyiben ennek technológiai feltételei fennállnak.

Tiltakozás

A GDPR 21. cikkében részletezett esetekben a Játékban résztvevő érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Amennyiben a Játékban résztvevő érintett személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából való kezelésével szemben fejezi ki tiltakozását, úgy e célra adatait a Szervező a továbbiakban nem kezeli.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

A Játékban résztvevő érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés, mely a jogaira jelentős kihatással bír. E jog gyakorlását a GDPR bizonyos esetekben korlátozza, vagy a Játékban résztvevő érintett hozzájárulásától függően lehetővé teszi az automatizált döntéshozatal alkalmazását. A Játékban résztvevő érintett ezekben az esetekben is jogosult arra, hogy álláspontját kifejezze, emberi beavatkozást kérjen, valamint, hogy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Az Ön jogainak biztosítására vonatkozó intézkedések

Amennyiben a Játékban résztvevő érintett a fenti igények tárgyában kéréssel fordul hozzánk, úgy a Szervező indokolatlan késedelem nélkül megteszi a szükséges intézkedéseket, és legkésőbb az igény kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja őt a megtett intézkedésekről, avagy arról, hogy az igény mely okból nem volt teljesíthető. 

Előfordulhat, hogy az igény összetettsége vagy a kérelmek száma miatt a határidő meghosszabbítása válik szükségessé, mely legfeljebb további két hónapot vehet igénybe.

Ha a Játékban résztvevő érintett igényét elektronikus úton nyújtotta be a Szervezőhöz, úgy a válaszadás is elektronikus úton történik, kivéve, amennyiben erre vonatkozóan a Játékban résztvevő érintett másképpen rendelkezett.

Jogorvoslati jog

A Játékban résztvevő érintett jogainak megsértése esetén a jogszabályban meghatározott feltételekkel:

 • az illetékes adatvédelmi hatósághoz: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., email cím: ugyfelszolgalat(at)naih.hu, honlap: www.naih.hu, tel. +36 (1) 391-1400) fordulhat, valamint
 • bírósági jogorvoslatot vehet igénybe (a perre a Szervező, mint adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes, de a per – a Játékban résztvevő érintett választása szerint - a Játékban résztvevő érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható).

A személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi jogokat és jogorvoslati lehetőségeket, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a Szervező adatkezelési tájékoztatója és a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 12-22., 77-79. és 82. cikkei).

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.

Biatorbágy, 2021. 06. 25.