Pöttyös - „Nyerjen az ALDI-val és a Pöttyössel!”

NYEREMÉNYJÁTÉK

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

1. A JÁTÉK SZERVEŐJE

A Pöttyös - „Nyerjen az ALDI-val és a Pöttyössel!” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a FrieslandCampina Hungária Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 33.; e-mail: vevoszolgalat(at)frieslandcampina.com) (a továbbiakban: Szervező).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Bang Bang Ideas Kft. (székhely: 2096 Üröm, Tücsök köz 1/C. 2. em. 11.; levelezési cím: 1393 Budapest Pf. 341.; e-mail: pottyosaldi(at)bangbang.hu) (a továbbiakban: Lebonyolító) látja el.

 

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1. A Játékban kizárólag Magyarország azon állampolgára vehet részt, aki rendelkezik magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, 18. életévét betöltötte, a 2.9. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy (a továbbiakban: Játékos) valamint, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt,

2.1.1. bármely magyarországi ALDI üzletben vásárol legalább 1 (egy) darab, bármilyen promóciós csomagolású 7+3x30g-os Pöttyös Túró Rudi multipack csomagot (EAN kód: 5998200746932) (a továbbiakban: Termék),

2.1.1.1. és elektronikus úton regisztrál a www.pottyos.hu/aldi domain alatt lévő weboldalon (továbbiakban: Honlap, vagy Weboldal), melynek során megadja a következő valós adatait: teljes név, életkor, e-mail cím, telefonszám, állampolgárság, profil jelszó (a továbbiakban: Regisztráció), és a vásárlást igazoló nyugtán (a továbbiakban: Blokk vagy Nyugta) található 11 jegyű AP/APA kódot (pl. AP123456789, vagy APA12345678), valamint a vásárlás dátumát és pontos időpontját (év, hónap, nap, óra és perc) (továbbiakban: Pályázat) feltölti a profiljába (továbbiakban: Profil), akkor a 3. és 4. pontban meghatározott játékmenet alapján részt vesz a kisorsolásra kerülő nyerőidőpontos (a továbbiakban: Napi nyeremények), valamint a heti nyeremények (a továbbiakban: Heti nyeremények) és a főnyeremény (a továbbiakban: Főnyeremény(ek)) sorsolásán is; és

ha a Játékost a jelen Játékszabály alapján nyertesként sorsolják ki (továbbiakban: Nyertes), úgy a Nyertes heti- és főnyeremény esetében az eredeti Blokkot, vagy annak fénymásolatát postai úton, vagy napi nyeremény esetében annak fotóját e-mailben a pottyosaldi(at)bangbang.hu e-mail címre, és a Játékszabály 2.3. pontjában meghatározott egyéb adatokat megküldi.

2.1.2. A Játékos a Játékban való részvételével, illetve a Regisztrációval egyidejűleg elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) leírt valamennyi feltételt.

2.1.3. A Játék során a Weboldalra ellátogató Játékos a Blokkon szereplő adatait kizárólag egyszer jogosult felhasználni.

2.2. Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult regisztrálni a Weboldalon. Egy Játékos a Játék időtartama alatt ugyanazon regisztrált profillal korlátlan számú Pályázat beküldésére jogosult. Amennyiben ugyanazt a Pályázatot a Játékos többször tölti fel, úgy a Szervező az első feltöltött Pályázatot regisztrálja, a további, ugyanazon Pályázatot tartalmazó feltöltéseket a Játék során nem veszi figyelembe.

2.3. A Játékos köteles a Játék végét követő 90 (kilencven) naptári napig az eredeti Blokkot vagy annak fénymásolatát sértetlen és jól olvasható állapotban megőrizni (Heti- és Főnyeremény esetében), vagy arról fényképes Másolatot (Napi nyeremény esetében) készíteni, és azt a Szervező ez irányú kérése esetén a Szervezőnek vagy Lebonyolítónak bemutatni, amely a nyeremény átvételének előfeltétele.

A nyertes Játékos e-mailen keresztül értesítést kap, amennyiben a jelen Játékszabályzatnak megfelelően küldte be Pályázatát.

Nyertesség esetén a Lebonyolító a Heti nyeremények vagy a Főnyeremény sorsolását, vagy Napi nyeremény esetén a nyerő időpontot követően legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül küldött elektronikus üzenet (e-mail) formájában és Főnyeremény esetében telefonon is (a továbbiakban: Értesítés(ek)) két alkalommal értesíti a nyertes Játékosokat. Az Értesítések tartalmazzák:

 1. a címet (Bang Bang Ideas Kft.; levelezési cím: 1393 Budapest Pf. 341. e-mail: pottyosaldi(at)bangbang.hu), melyre a lentebb meghatározott információkat a Nyertesnek meg kell küldenie és
 2. azt a határidőt (azaz az 5 munkanapot), amíg a Nyertesnek a Heti- és Főnyeremények esetében a nyertességet igazoló eredeti Blokkot vagy annak fénymásolatát, vagy annak fénymásolatát postai úton vagy a Napi nyeremények esetében a Blokkról készült fotót elektronikus levél (e-mail) formájában be kell küldenie. Napi nyeremény esetében a Blokk fényképes másolata, Heti és a Főnyeremény esetében eredeti Blokk vagy a Blokk fénymásolatának bemutatása szükséges.

A Nyertesnek a második Értesítés megküldését követő 5 munkanapon belül a Heti- és Főnyeremények esetében a fenti postai címre, Napi nyeremények esetében a fenti e-mail címre

 1. meg kell küldenie a nyertességet igazoló eredeti Blokkokat, vagy azok eredetijével megegyező fénymásolatát, vagy Napi nyeremény esetében a Blokkról készült fotót, és
 2. azt a magyarországi postázási címét, melyre a Nyereményt a Lebonyolító/Szervező postázni tudja, illetve a borítékon/levél tárgyában fel kell tüntetnie: Pöttyös – „Nyerjen az ALDI-val és a Pöttyössel!”

Amennyiben a Blokk, vagy annak másolata, fotója elmosódott vagy egyéb módon sérült, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható, a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált Blokkok érvénytelenek és nem vesznek részt a Játékban. A Játékban részt vevő Blokkok érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a blokkok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

2.4. A Játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a Szervezőt, illetve a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós Blokkot tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Játékban.

2.6. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.7. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.

2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító és az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.), valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós Blokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított Blokkot használnak fel abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2021. augusztus 26. 00 óra 00 perctől 2021. október 31. 23 óra 59 percig tart.

 

4. A JÁTÉK MENETE

4.1. A Játékosok a Regisztráció után a profiljukba belépve tölthetnek fel Pályázatot, egészen 2021 október 31. 23 óra 59 percig. A megadott határidő a Pályázat beérkezésének határidejét is jelenti. Egy Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha a jelen Nyereményjáték időtartama alatt a Lebonyolító rendszer adatbázisában rögzítésre került. A Pályázat beérkezési időpontja az adatbázisban való rögzítésének a szerver belső órája szerinti időpontja.

A Játék folyamán egy nyugta csak egyszer pályázhat, azaz a nyugtán szereplő AP kód és a vásárlás időpontja csak egyszer számít érvényes Pályázatnak, azaz, ha ugyanazzal a blokkal kétszer vagy többször is regisztrálnak a megadott Weboldal felületen, a második, illetőleg többszöri nevezések kizárásra kerülnek. A nyugta a Játék teljes időtartama alatt az első beérkezés alkalmával vesz részt a Játékban és kerülhet kisorsolásra. A Játékszabályzat 2.1. pontjában meghatározott feltételek ellenőrzésére ugyanakkor utólag, nyertes Játékosonként kerül sor.

A Játékosok kizárólag a saját Profiljukkal vehetnek részt a Játékban. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által regisztrált Profillal vesz részt a Játékban, a Játékkal kapcsolatos, Profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

 

4.2. Napi nyeremények sorsolása

4.2.1. A Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően, 2021. augusztus 5. napján 15 óra 00 perckor közjegyző jelenlétében az 5.1. pontban meghatározott Napi nyereményekre vonatkozóan nyerő időpontokat sorsol, a Játék teljes időtartamának tekintetében, tehát összesen 201 darab nyerő időpontot sorsol ki. A sorsolások nem nyilvánosak. A nyerőidőpont sorsolás helyszíne: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 51/A, dr. Kardos Ferenc közjegyző irodája.

4.2.2. Az 5.1. pontban meghatározott Napi nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az egyes nyereményekre vonatkozóan előre meghatározott nyerő időpontokban vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc, századmásodperc) elsőként küldenek be érvényes Pályázatot. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küld be érvényes Pályázatot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel. Egy Játékos egy Napi nyereményből maximum 2 (kettő) darabot nyerhet meg a promóció során.

4.2.3. Amennyiben a Napi nyeremények esetében a nyertes Játékos Pályázata érvénytelennek minősül, a Szervező a 4.2.1. pontban meghatározott nyerő időpontokat, illetve az ahhoz legközelebb eső időpillanatokat (óra, perc, másodperc, századmásodperc) követően feltöltött Pályázat feltöltőjét választja nyertesnek Napi nyeremények esetében (a továbbiakban: Tartaléknyertes).

A Tartaléknyertesek a nyerő időpontot követő legközelebb eső időpillanatokban beküldött Pályázatok időpontjának sorrendjében válhatnak jogosulttá a nyerőidőpontos nyereményre az 5.3. és 5.4. pontokban foglaltak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló Tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen. A Szervező maximum két Tartaléknyertest választ egy adott Napi nyeremény esetében, amennyiben a korábban kiválasztott Nyertes, vagy Tartaléknyertes pályázata érvénytelen.

4.2.4. A nyerőidőpontok meghatározása közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetők, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító fióktelepén (1055 Budapest, Falk Miksa u. 32. IV/20.) a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napig.

 

4.3. Heti nyeremények sorsolása

4.3.1.  A Játékosok minimum 1 (egy) Pályázat beküldését követően lehetőséget kapnak a Heti nyeremények megnyerésére, azaz részt vesznek a Heti nyeremények sorsolásán. Hetente 1 db, összesen 9 (kilenc) darab heti nyeremény kerül kisorsolásra. A Játékos növelheti esélyét a Heti nyeremények sorsolásán egyenesen arányosan, ha a minimális pályázati mennyiség többszörösét tölti fel. A Játékosok azon Heti nyeremény sorsolásán vesznek részt a pályázatukkal, amely – 4.3.3. és 4.3.5 pontban meghatározott – feltöltési időszakban teljesítették a minimum 1 (egy) Pályázat beküldését.

Egy Játékos a Heti nyereményekből maximum 1 (egy) darabot nyerhet meg a promóció során.

4.3.2. A Szervező 9 (kilenc) előre meghatározott időpontban a Lebonyolító fióktelepén (1055 Budapest, Falk Miksa u. 32. IV/20) a 4.3.3. pontban meghatározott Heti nyereményekre vonatkozóan az adott sorsoláshoz tartozó beküldési időszak pályázói közül nyerteseket sorsol.

4.3.3. A Heti nyereménysorsolások időpontjai és a hozzájuk tartozó pályázási időszakok a következők:

1. heti sorsolás: 2021. szeptember 2. 14:00:00 órakor összesen 1 (egy) heti nyertes kerül kisorsolásra a 2021. augusztus 26. 00:00:00 és 2021. szeptember 1. 23:59:59 időszakban legalább 1 (egy) pályázatot beküldők közül.

2. heti sorsolás: 2021. szeptember 9. 14:00:00 órakor összesen 1 (egy) heti nyertes kerül kisorsolásra a 2021. augusztus 26.  00:00:00 óra és 2021. szeptember 8. 23:59:59 időszakban legalább 1 (egy) pályázatot beküldők közül.

3. heti sorsolás: 2021. szeptember 16. 14:00:00 órakor összesen 1 (egy) heti nyertes kerül kisorsolásra a 2021. augusztus 26. 00:00:00 óra és 2021. szeptember 15. 23:59:59 időszakban legalább 1 (egy) pályázatot beküldők közül.

4. heti sorsolás: 2021. szeptember 23. 14:00:00 órakor összesen 1 (egy) heti nyertes kerül kisorsolásra a 2021. augusztus 26. 00:00:00 óra és 2021. szeptember 22. 23:59:59 időszakban legalább 1 (egy) pályázatot beküldők közül.

5. heti sorsolás: 2021. szeptember 30. 14:00:00 órakor összesen 1 (egy) heti nyertes kerül kisorsolásra a 2021. augusztus 26. 00:00:00 óra és 2021. szeptember 29. 23:59:59 időszakban legalább 1 (egy) pályázatot beküldők közül.

6. heti sorsolás: 2021. október 7. 14:00:00 órakor összesen 1 (egy) heti nyertes kerül kisorsolásra a 2021. augusztus 26. 00:00:00 óra és 2021. október 6. 23:59:59 időszakban legalább 1 (egy) pályázatot beküldők közül.

7. heti sorsolás: 2021. október 14. 14:00:00 órakor összesen 1 (egy) heti nyertes kerül kisorsolásra a 2021. augusztus 26. 00:00:00 óra és 2021. október 13. 23:59:59 időszakban legalább 1 (egy) pályázatot beküldők közül.

8. heti sorsolás: 2021. október 21. 14:00:00 órakor összesen 1 (egy) heti nyertes kerül kisorsolásra a 2021. augusztus 26. 00:00:00 óra és 2021. október 20. 23:59:59 időszakban legalább 1 (egy) pályázatot beküldők közül.

9. heti sorsolás: 2021. november 2. 14:00:00 órakor összesen 1 (egy) heti nyertes kerül kisorsolásra a 2021. augusztus 26. 00:00:00 óra és 2021. október 31. 23:59:59 időszakban legalább 1 (egy) pályázatot beküldők közül.

 

A sorsolásokon az 1-1 nyertes mellett 5-5 tartalék nyertes is kisorsolásra kerül. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak Nyertessé, amennyiben az eredeti Nyertes Pályázata a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint érvénytelenné válik. A sorsolások nem nyilvánosak. A sorsolás lebonyolításának menetét minden esetben a Lebonyolító jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás során. A sorsolás helyszíne a Lebonyolító fióktelepe: Bang Bang Ideas Kft. 1055 Budapest, Falk Miksa utca 32. IV. emelet 20. ajtó.

 

4.4. Főnyeremény sorsolása

4.4.1. A Játékosok a Játék teljes időtartama alatt minimum 1 (egy) blokk feltöltését követően lehetőséget kapnak a Főnyeremény megnyerésére, azaz részt vesznek a Főnyeremény sorsolásán. A Játékos növelheti esélyét a Főnyeremény sorsolásán egyenesen arányosan, ha a minimális pályázati mennyiség többszörösét tölti fel. Egy Játékos maximum 1 (egy) db Főnyereményt nyerhet meg a Játék során.

4.4.2. A Főnyeremény sorsolás időpontja: 2021. november 3. 14:00 órakor közjegyző jelenlétében a Szervező a Játék végét követően az 5.1. pontban meghatározott Főnyereményre vonatkozóan Nyertest sorsol. A sorsoláson az 5 (öt) fő Főnyeremény nyertes mellett 25 (huszonöt) fő tartaléknyertes is kisorsolásra kerül.

A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak Nyertessé, amennyiben az eredeti Nyertes(ek) Pályázata a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint érvénytelenné válik. A tartaléknyertesek aktiválása sorsolási sorrendben történik. A sorsolások nem nyilvánosak. A sorsolás lebonyolításának menetét minden esetben a Lebonyolító jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás során. A Főnyeremény sorsolás helyszíne: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 51/A, dr. Kardos Ferenc közjegyző irodája.

 

4.5. Érvénytelen pályázat

Érvénytelen pályázatnak minősül, amennyiben:

 • A Játékos nem töltötte be a 18. életévét.
 • A Játékos nem magyar állampolgár.
 • Amennyiben a regisztráló nem természetes személy.
 • A Játékos nem magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy
 • A Játékos nem rendelkezik a vásárlást igazoló, olvasható Blokknak Heti- és Főnyeremények esetében az eredeti példányával vagy annak fénymásolatával, illetve Napi Nyeremények esetében az arról készült fotóval;
 • A Játékos a Szervező, a Lebonyolító, ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. (1037 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2Budapest, Rádl-árok 6.) munkavállalói, vagy a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozója, vagy mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója.
 • Amennyiben a Játékos a második e-mail-es nyeremény Értesítést követő 5 munkanapon belül nem jelzi igényét a Szervező vagy Lebonyolító felé a www.pottyos.hu/aldi oldalon található e-mail-es, vagy levelezési elérhetőségén. (Levelezés esetén a levél feladási dátuma az irányadó.)
 • A Nyertes a Regisztráció során tévesen adta meg saját adatait, és a Nyeremény átadása ennek következményében meghiúsul.
 • A Játékos kérelmezi a Szervezőtől, vagy Lebonyolítótól az adatkezelésének megszüntetését.
 • A Nyertes bizonyíthatóan csoportos összejátszással vesz részt a Játékban, vagyis egy regisztrációval több személy is játszik.
 • Amennyiben a Játékos a jelen Részvételi és Játékszabályzat 2.5. pontjában foglaltak szerint a Játék során bármilyen módon hamisítja vagy manipulálja a Blokkokat, Pályázatokat és/vagy csalást követ el.
 • Amennyiben a Játékos nem veszi át két alkalommal a nyereményét.
 • Amennyiben a Játékos már elérte a 4.2.2., a 4.3.1. és a 4.4.1. pontokban meghatározott megnyerhető nyeremények mennyiségét.

 

5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1. Napi nyeremények, Heti nyeremények és Főnyeremények

- Napi nyeremények, napi 3 db, összesen 201 db:

10.000 Ft értékű ALDI vásárlási utalvány

 • A vásárlási utalványok Magyarországon bármely ALDI üzletben beválthatók.
 • Beváltási határidő: Az utalványokat korlátlan ideig lehet beváltani, nincs lejárati idejük.
 • További részletek: www.aldi.hu/hu/informaciok/aldi-a-z-ig/u/utalvanyok/
  (a továbbiakban együttesen: Napi nyeremény(ek))
 • Heti nyeremények, heti 1 db, összesen 9 db:
 • Pöttyös bőrönd:
  • Mérete: 34x22x50 cm,
  • Súlya: 3,1 kg
  • Anyaga: PC/ABS műanyag
  • Pöttyös dekorációval
   (a továbbiakban együttesen: Heti nyeremény(ek))
    

 • Főnyeremények, összesen 5 db:
 • 5x300.000 (háromszázezer) Ft ALDI utazási utalvány, 5000 Ft-os címletekben:
   
  • Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (ALDI) nem szervezője és nem közvetítője az utazásoknak. Valamennyi utazás szervezője, ill. közvetítője az Eurotours GmbH (Kirchberger Straße 8, 6370 Kitzbühel, Ausztria, nyilvántartási szám: TO - 000028).
  • Az utazás utalványok beválthatóak az aldi-utazas.hu weboldalon, valamint az ALDI UTAZÁS telefonos ügyfélszolgálatán keresztül történő foglalás esetén az ALDI UTAZÁS ajánlataira.
  • Beváltási határidő: Az utalványokat korlátlan ideig lehet beváltani, nincs lejárati idejük.
  • További részletek: www.aldi.hu/hu/informaciok/aldi-a-z-ig/u/utalvanyok/

(a továbbiakban: Főnyeremény(ek))

A promócióban megjelenített nyeremények csak illusztrációk.

A nyeremények változásának jogát a Szervező a promóció teljes időtartama alatt fenntartja!

Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt az 5.1. pontban meghatározott Nyeremények közül összesen a következő mennyiségekben nyerhet: maximum 1 (egy) darab Főnyereményt és maximum 1 (egy) darab Heti nyereményt és maximum 2 (kettő) darab Napi nyereményt nyerhet.

5.2. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

5.3. A Lebonyolító a Nyeremények nyerteseit legkésőbb az adott nyerőidőpontot, vagy sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül kétszer értesíti a Regisztráció során megadott e-mail címen, főnyeremény esetében telefonon is.

A nyertes Játékos az e-mailben szereplő elérhetőségen köteles a második Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni, valamint pontosan megjelölni azt a magyarországi címet, amelyre a Nyeremény kézbesítését kéri és meg kell küldenie Heti- és Főnyeremények esetében a nyertességet igazoló eredeti Blokkot, vagy annak eredetijével megegyező fénymásolatát, vagy Napi nyeremény esetében el kell küldenie a pottyosaldi(at)bangbang.hu e-mail címre a Blokkról készült fotót, ellenkező esetben a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. Amennyiben Lebonyolító a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az Értesítésre a megadott határidőn belül nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét.

5.4. A nyereményeket a Lebonyolító futárszolgálattal juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. A futárszolgálat a nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg, a játék végét követő 90 (kilencven) naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, Küldeményforgalmi Üzletszabályzatában foglaltak szerint sor kerüljön. Ha a Játékos jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget és így a nyeremény átadása a nyertes részére meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Amennyiben a nyeremény visszaérkezik a Lebonyolítóhoz (nem kereste, ismeretlen cím, elégtelen cím vagy egyéb megjelöléssel) a Szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét.

5.5. A nyeremények kézbesítése során a kiszállító futár a csomag átvételéért nem jogosult pénzt kérni. Amennyiben erre mégis sor kerül, Szervező felhívja a nyertes Játékos figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át és jelentse ezt a pottyosaldi(at)bangbang.hu e-mail címen, valamint a nyereményt a futárral vitesse be a területileg hozzá tartozó letéti központba. Ez esetben a nyereményt a futárszolgálat ismételten, díjmentesen kiszállítja a nyertes Játékos részére.

5.6. Amennyiben a nyeremény a kiszállítás során megsérül, Szervező felhívja a nyertes Játékos figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át, hanem a futárral vetessen fel erről jegyzőkönyvet a helyszínen és a csomagot küldje vissza Lebonyolító részére az ügy kivizsgálása érdekében. A csomag átvételét követően vagy jegyzőkönyv hiányában Szervező és Lebonyolító a nyereményre vonatkozóan reklamációt nem fogad el.

5.7. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

6. ADÓZÁS

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben Nyertesek semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli.

 

7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

7.1. A Játékról részletes információk a www.pottyos.hu/aldi weboldalon érhetők el.

7.2. A résztvevők kérdéseiket, illetve észrevételeiket elküldhetik a pottyosaldi(at)bangbang.hu e-mail címre, vagy felvehetik a kapcsolatot a +36-1-610-8952 információs vonalon (elérhető: hétköznap 9:00 és 17:30 között).

 

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. A Szervező és a Lebonyolító a heti- és a főnyeremények, valamint a napi nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a futárszolgálattal megküldött nyereményéta második átadás megkísérlésekor nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. Ez nem vonatkozik arra az esetre, amennyiben az átvételre azért nem kerül sor, mert a csomag sérülése folytán a Nyertes annak átvételét megtagadja.

8.3. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.pottyos.hu/aldi  Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, illetve a fődíjakat, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5. Ha a játékos adat- illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.pottyos.hu/aldi domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, blokkfeltöltésben stb. a játékos azonnali kizárását eredményezi.

8.7. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.

8.8. Jelen Játékszabályzat a Szervező Adatvédelmi Irányelveivel együttesen értelmezendő és alkalmazandó.

 

Budapest, 2021. augusztus 23.

FrieslandCampina Hungária Zrt.

 

 

Pöttyös - „Nyerjen az ALDI-val és a Pöttyössel!”

NYEREMÉNYJÁTÉK

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

1.sz. melléklete

 

A pormócióban résztvevő Termékek:

Megnevezés                                                                        EAN kód

Pöttyös Túró Rudi multipack 7+3x30g                            5998200746932