Rendelés módosítása Módosítások bezárása

Kosár frissítése

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. – Üzletszabályzat a 2009. évi XCV. törvény alapján

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény alapján az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2. ; „ALDI”), mint kereskedő az alábbi hatályosított tartalmú üzletszabályzatot teszi közzé honlapján, ill. küldi meg az illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv részére azzal, hogy a 2023. április 1-jétől hatályos legutóbbi módosításokat dőlt betű jelzi.

A jelen üzletszabályzat módosítása esetén az ALDI a módosításokat az üzletszabályzatban átvezeti, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított üzletszabályzatot honlapján ismét közzé teszi, ill. megküldi az illetékes mezőgazdasági igazgatási szervnek.

Az ALDI kiemelt célja a beszállítókkal való hosszútávú, kiegyensúlyozott és mindkét fél számára összességében előnyös kereskedelmi kapcsolat kialakítása, ill. fenntartása. Meggyőződésünk, hogy stratégiai céljainkat kizárólag vásárlóink és beszállítóink elégedettsége és kölcsönös partnersége esetén érhetjük el.

Az ALDI minden hozzá érkező szállítói ajánlatot érdemben megvizsgál, és azonos feltételek alkalmazása mellett bírál el. Kiemelkedően fontos ugyanakkor, hogy vásárlóinkat mindenkor a lehető legjobb minőségű áruval szolgáljuk ki, ezért a szállító által társaságunk részére értékesíteni kívánt termékek a minőségbiztosítási elveink vonatkozó előírásai alapján rendszeres laboratóriumi vizsgálatokon esnek át, amelyekre a szállító és az ALDI megbízásából is sor kerülhet. A szállító által megrendelt vizsgálatok költségeit a szállító viselni, az ALDI által megrendelt vizsgálatok költségeinek a viselése pedig a jelen üzletszabályzat szerint alakul. Minőségbiztosítási okból kerülhet sor eseti jelleggel a szállító gyártási helyének az ALDI megbízásából történő auditálására is, amelynek költségei ugyancsak a jelen üzletszabályzat szerint kerülnek viselésre.

A fenti célok elérhetősége érdekében társaságunk a beszállítókkal szemben nem tanúsít tisztességtelen forgalmazói magatartást.

Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény által, vagy az esetlegesen a helyébe lépő jogszabály által mindenkor ekként meghatározott minden tényállás.

A beszállító által társaságunktól igénybe vehető szolgáltatások tartalma, azok nyújtásának feltételei, a szolgáltatásért fizetendő legmagasabb díj és az annak elszámolásnál alkalmazandó számítás módja:

A beszállító által társaságunktól igénybe vehető szolgáltatások megnevezése Hirdetési szolgáltatás Áruházi másodlagos, ill. display kihelyezés Laboratóriumi forgalomképességi vizsgálat A gyártási hely auditálása
A beszállító által társaságuntól igénybe vehető szolgáltatások tartalma A beszállító hirdetéseinek elhelyezése ALDI szórólapon, bolti A1-es plakáton, óriásplakáton, TV reklámban, ALDI internetes felületeken, ill. egyéb kommunikációs eszközökön.  Országosan vagy a felek által meghatározott áruházakban, mennyiségben és módon a vásárlást ösztönző további polcihelyezés, ill. raklapos kihelyezés vagy display kihelyezés. A társaságunk kínálatba felvett áruk első beszállítás utáni méltányos gyakorisággal (ideértve a hatósági mintavételhez kapcsolódó ellenmintavételeket is), de legalább évente egy alkalommal történő laboratóriumi forgalomképességi vizsgálata.  A társaságunk kínálatba felvett áruk gyártási helyének – az áru jogszabályban vagy szerződésben kikötött minősége biztosításához szükséges körülményeknek és a gyártási hely működése jogszerűségének – ellenőrzése céljából eseti jelleggel történő átvilágítása és annak szükség szerinti megismétlése.
A szolgáltatásért fizetendő legmagasabb díj Hirdetési tevékenységenként (i) a felek között a tárgyidőszakban realizált nettó összforgalom max. 20%-a vagy (ii) max. 15.000.000,- Ft (amelyik a magasabb összeg).  Hirdetési tevékenységenként (i) a felek között a tárgyidőszakban realizált nettó összforgalom max. 5%- a vagy (ii) max. 12.500.000,- Ft (amelyik a magasabb összeg). A forgalomképességi laboratóriumi vizsgálatok költsége árufajtánként évente legfeljebb nettó 1.500.000,- Ft (ide nem értve az esetleges árubiztonsági okokból szükségessé váló laboratóriumi vizsgálatok költségét). A gyártási hely auditálásának költsége auditonként, illetve megismételt auditonként legfeljebb nettó 1.000.000,- Ft.
Az elszámolás módja  A felek által a szolgáltatás teljesítését követően elszámolandó költségarányos, fix vagy forgalomarányos díj. Utóbbi esetben a díj alapja az érintett beszállítóval a tárgyidőszakban realizált teljes nettó forgalom mértéke pedig a felek mindenkori megállapodásában rögzített százalékos érték. A felek által a szolgáltatás teljesítését követően elszámolandó költségarányos, fix  vagy forgalomarányos díj. Utóbbi esetben a díj alapja az érintett beszállítóval a tárgyidőszakban realizált teljes nettó forgalom mértéke pedig a felek mindenkori megállapodásában rögzített százalékos érték. Társaságunk nem kielégítő vizsgálati eredmény esetén a laboratóriumi vizsgálat teljes költségéről, kielégítő vizsgálati eredmény esetén ezen költségek 50%-áról állít ki utólag számlát a beszállító részére. Nem megfelelő auditeredmény esetén az audit teljes költsége, megfelelő auditeredmény esetén ezen költségek 50%-a kerül kiszámlázásra a beszállító részére.

Az ALDI a hirdetési, valamint az áruházi másodlagos, ill. display kihelyezés szolgáltatásokat a beszállítóval kötött, a felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozatán alapuló, külön írásba foglalt szerződés alapján nyújtja. A felek minden esetben egyedileg állapodnak meg a beszállító által igényelt ezen szolgáltatások pontos feltételeiről, ill. ezen belül azok rendszerességéről, futamidejéről, a fizetési határidőről. A pénzügyi elszámolás valamennyi szolgáltatás esetében az ALDI által kiállított számlával és annak beszállító általi megfizetésével történik.

Az ALDI és a beszállító között létrejött szerződés - így az abban foglalt szolgáltatások feltételeinek, tartalmának, és díjának - módosítására kizárólag a felek kölcsönösen egybehangzó akaratnyilatkozata alapján, írásban kerülhet sor.

Az ALDI beszállítói köréből történő kikerülésre a felek között fennálló szállítási jogviszonyt szabályozó szerződés megszűnése, vagy annak a szállító, ill. a kereskedő általi szerződés- ill. jogszabályszerű megszüntetése esetén kerülhet sor.