Rendelés módosítása Módosítások bezárása

Kosár frissítése

Weboldalainkkal és Ügyfélszolgálatunkkal kapcsolatos tájékoztató

Hatályos: 2022. augusztus 29-től

Üdvözöljük! Örömmel vesszük, hogy meglátogatja weboldalunkat.

Magánszférájának védelme különösen fontos számunkra. Természetesen ez arra is vonatkozik, amikor weboldalainkat felkeresi, valamint ügyfélszolgálatunkkal telefonon, e-mailen vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül felveszi a kapcsolatot. Emiatt átláthatóvá szeretnénk tenni Önnek a weboldalaink adatkezelési folyamatait, illetve az ügyfélszolgálatunkkal való kapcsolatfelvételét. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy mely weboldalakra terjed ki ez az adatkezelési tájékoztató, mit teszünk az Ön adatainak védelme érdekében és milyen adatokat kezelünk.

Kötelezettséget vállalunk weboldalaink látogatói, valamint vásárlóink személyes adatainak a védelmére. Az általunk a weboldalaink használatával kapcsolatban kezelt személyes adatokat harmadik személyeknek csak az ebben az adatkezelési tájékoztatóban írt módon továbbítjuk.

Fenntartjuk a jogot, hogy az ebben az adatkezelési tájékoztatóban rendelkezésre bocsátott információkat előzetes értesítés nélkül módosítsuk. Az adatkezelési tájékoztatónak mindig az itt közzétett aktuális változata irányadó.


Tartalomjegyzék

I.     Adatkezelési tájékoztató

1. Az ALDI weboldalai
2. Általános információk
           2.1. Jogalap (az EU Általános Adatvédelmi Rendelete)
           2.2. Adatkezelő
           2.3. Személyes adatok gyűjtése és kezelése, megőrzési idők, valamint címzettek
           2.4. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok
           2.5. Hozzájárulás és annak visszavonásának joga
           2.6. Adatbiztonság
 3. Weboldalaink látogatása
           3.1. Alapvető információk
           3.2. Marketing és személyreszabás céljából használt eszközök
                3.2.1.  Elemző eszközök
                3.2.2. Marketing és retargeting eszközök
           3.3. Harmadik fél szolgáltatók / Funkcióbővítő modulok (Plugin-ek)
           3.4. Cookie-k
                3.4.1. A weboldalainkon elhelyezett cookie-k
                3.4.2. Az ALDI Online Bevásárlással összefüggő cookie-k
  4. Az Önnel való kapcsolattartás
           4.1. Ügyfélelégedettségi véleményfelmérés
           4.2. Hírlevél szolgáltatás
           4.3. Nyereményjátékok
           4.4. Kapcsolatfelvétel
           4.5. Garanciaportál
           4.6. Felhasználói fiók
           4.7. ALDI Online Kiszállítás
           4.8. ALDI Online Bevásárlás
           4.9. Rendelések és számlák kezelése
           4.10. Karrieroldal
           4.11. ALDI partnerek szolgáltatásai
           4.12. Emlékeztető szolgáltatás
  5. A cookie-k és hasonló technológiák státusza

II.     Impresszum


I. Adatkezelési tájékoztató

1. Az ALDI weboldalai

Az alábbi adatkezelési tájékoztató az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. következő weboldalaira vonatkozik:

 • aldi.hu
 • karrier-aldi.hu


2. Általános információk

2.1. Jogalap (az EU Általános Adatvédelmi Rendelete)

Az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) a természetes személyek jogait és szabadságait védi, különös tekintettel a személyes adatok védelmére vonatkozó jogukra. Személyes adat minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ.

Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez az érintett személy hozzájárulását szerezzük be, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgál jogalapként.

Olyan személyes adatok kezelésénél, amelyek egy olyan szerződés teljesítéséhez szükségesek, amelynek az érintett az egyik szerződő fele, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szolgál jogalapként. Ugyanez vonatkozik az olyan adatkezelési műveletekre is, amelyek a szerződést megelőző intézkedések elvégzéséhez szükségesek.

Amennyiben a személyes adatok kezelése a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szolgál jogalapként.

Ha az adatkezelés vállalkozásunk vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges és az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai az előbbiekben megnevezett érdekkel szemben nem élveznek elsőbbséget, akkor a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szolgál az adatkezelés jogalapjául.

2.2. Adatkezelő

Az adatkezelő a GDPR 4. cikk (7) bekezdése értelmében az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (székhely: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2; cégjegyzékszám: 13-06-058506; e-mail cím adatvédelmi kérdésekben: adatvedelem@aldi.hu; weboldal: aldi.hu; „ALDI”).

2.3. Személyes adatok gyűjtése és kezelése, megőrzési idők, valamint címzettek

Személyes adatokat akkor gyűjtünk, ha Ön azokat például (hírlevélre történő) regisztráció vagy az ügyfélszolgálatunkkal való kapcsolatfelvétel során megadja, ill. a cookie-k (más néven sütik) és hasonló technológiák alkalmazásához hozzájárul. Harmadik személy az Ön személyes adatait tőlünk csak az ebben az adatkezelési tájékoztatóban írt módon kaphatja meg.

Minden személyes adatot a mindenkor érvényes, személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően elsősorban az Ön által igénybevett szolgáltatások és kérései feldolgozása céljából gyűjtünk, kezelünk és használunk fel.

Az adatait csak addig tároljuk megszemélyesített formában, amíg azokhoz a célokhoz szükségesek, amelyeknek eléréséhez az adatait kezeljük, ill. az esetleges jótállási, szavatossági, elévülési vagy jogszabályban meghatározott egyéb megőrzési idők lejártáig, amennyiben ez az adatkezelési tájékoztató másként nem rendelkezik.

Weboldalaink és ügyfélszolgálatunk üzemeltetése keretében szoftverszolgáltatókat és ügynökségeket bízunk meg, akik tevékenységük során hozzáférést kaphatnak az Ön személyes adataihoz. Ezen szolgáltatók kötelezettséget vállaltak felénk a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések betartására.

Amennyiben az alkalmazott szolgáltató székhelye egy harmadik országban található, amelyre vonatkozóan nem áll rendelkezésre az Európai Unió Bizottságának olyan megfelelőségi határozata, amely szerint ez az ország adatvédelmi szempontból biztonságosnak minősül, úgy az adatok továbbítására megfelelő garanciákat vezettünk be. 

A cookie-k, Plugin-ek, valamint elemző és retargeting eszközök alkalmazásának az elfogadásánál az ott gyűjtött adatokat a lent felsorolt harmadik személyek kezelik. Lehetséges, hogy ezen szolgáltatók székhelye az USA-ban található. Mivel az USA-ban a személyes adatok védelmi szintje eltér az EU által biztosítottól, fel kívánjuk hívni a figyelmét az adattovábbítással összefüggő kockázatokra. Fennállhat ugyanis a veszélye annak, hogy az USA hatóságai ellenőrzési és megfigyelési céllal hozzáférnek a továbbított személyes adataihoz, amivel szemben korlátozottak a jogorvoslati lehetőségek. Ha Ön elfogadja a cookie-k, Plugin-ek, valamint elemző és retargeting eszközök betöltését, akkor ezzel egyúttal ahhoz is hozzájárul, hogy a személyes adatait az USA-ba továbbíthassuk [GDPR 49. cikk (1) bekezdés a) pont].

Az Ön által igénybe vett szolgáltatások nyújtásához és megkereséseinek a feldolgozásához szükség lehet arra, hogy a személyes adatait szerződéses partnereknek, beszállítóknak vagy jogi képviselőknek továbbítsuk. Erről a vonatkozó részeknél külön tájékoztatjuk.

2.4. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

Az Ön mint érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait, jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 12-22., 77., 79. és 82. cikkei). Az érintettek az adataikról bármikor tájékoztatást kérhetnek, bármikor kérelmezhetik az adataikhoz történő hozzáférést, adataik helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt pedig tiltakozhatnak a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen. Az alábbiakban összefoglaljuk az érintettek adatvédelmi jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel kapcsolatos legfontosabb rendelkezéseket. 

A tájékoztatás keretében e helyen külön is felhívjuk a figyelmét, hogy az érintettek a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhatnak a személyes adataik jogos érdekéből történő kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az ALDI GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdeke alapján kezelt adatok tekintetében az érintettek jogosultak továbbá a jogos érdek megalapozásához kapcsolódó, ún. érdekmérlegelési teszt bemutatását kérni, amely részletesen tartalmazza, hogy az ALDI érdekei az adott adatkezelési művelet kapcsán miért élveznek elsőbbséget az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, valamint hogy hogyan és milyen mértékben korlátozzák azokat.

2.4.1 Tájékoztatáshoz való jog

Amennyiben az ALDI az érintettre vonatkozó személyes adatot kezel, köteles az érintettnek tájékoztatást nyújtani – az érintett erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az ALDI és képviselője személyéről és elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az ALDI jogos érdekéről, illetve az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá, amennyiben nem az érintett az adatok forrása, úgy a személyes adatok forrásáról és az érintett személyes adatok kategóriáiról, amennyiben az érintett még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Az ALDI ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az érintett rendelkezésére bocsátásával adja meg.

2.4.2 Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az ALDI-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok nem az érintettől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat. 

Az érintett kérése esetén az ALDI az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az ALDI az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát. 

A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről az ALDI az érintett kérésére tájékoztatást ad. 

2.4.3 Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az ALDI indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

2.4.4 Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az ALDI által kezelt személyes adatainak a törlését kérje, az ALDI pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Az ALDI többek között akkor köteles törölni az érintett kérésére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben az érintett az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat az ALDI-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az ALDI-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

2.4.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az ALDI korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az ALDI ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az ALDI-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az ALDI jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az EU, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az ALDI az érintettet, amennyiben kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

2.4.6 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az ALDI jogos érdekéből történő kezelése ellen. Ebben az esetben az ALDI a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2.4.7 A jogok gyakorlásának keretei

Az ALDI indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az ALDI a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

Ha az ALDI nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál. 

A fenti információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. 

Ha a megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit, az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, amely Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Tel: +36 1 391 1400; Fax: +36-1-391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Weboldal: http://naih.hu/; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Az érintett jogosult továbbá a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A fentieken túl az érintett hatékony bírósági jogorvoslatra is jogosult. Az ilyen per törvényszéki hatáskörébe tartozik, amelyet az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthat. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon lehet tájékozódni: www.birosag.hu

A személyes adatainak a kezelésével kapcsolatban természetesen bármikor fordulhat közvetlenül hozzánk az  adatvedelem@aldi.hu e-mailcímre küldött megkereséssel.

2.5. Hozzájárulás és annak visszavonásának joga

Ha a személyes adatai kezeléséhez, ill. felhasználásához az Ön hozzájárulására van szükség, akkor azokat csak az Ön kifejezett hozzájárulását követően kezeljük, ill. használjuk fel. Hozzájárulása megadásával visszaigazolja azt, hogy betöltötte a 18. életévét. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja (adatvedelem@aldi.hu). Hozzájárulása visszavonása esetén az addig Önről tárolt adatokat töröljük vagy anonimizáljuk és azokat esetlegesen a személyére való utalás nélkül statisztikai célokra használjuk fel. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján az annak visszavonásáig történt adatkezelés jogszerűségét.

2.6. Adatbiztonság

Megteszünk minden, a technika állása szerint lehetséges műszaki és szervezési intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatait az adatvesztéstől, a jogosulatlan hozzáféréstől és a visszaélésektől megvédjük. Az Önnel való kommunikáció biztonsága érdekében titkosítva küldjük el e-mailjeinket (ideértve a hírleveleket is). Ez védi az Ön és a webszerverünk közti kommunikációt és segít megelőzni, hogy az adatokkal harmadik személyek visszaéljenek. A titkosításhoz TLS-t (Transport Layer Security) használunk. Ha az Ön e-mail szolgáltatója a TLS-titkosítást nem támogatja, akkor titkosítás nélkül küldjük Önnek e-mailjeinket.


3. Weboldalaink látogatása

3.1. Alapvető információk

A weboldalunkhoz való minden felhasználói hozzáférés, azaz bármely fájlnak erről a szerverről történő lehívása vagy lehívására tett kísérlet, valamint szolgáltatásainak (pl. az ALDI felhasználói fiók) igénybevétele esetén adatokat gyűjtünk erről az eseményről egy naplófájlban (logfájl) és azt 30 napig megőrizzük. Lehívásonként különösen a következő adatok kerülnek megőrzésre:

 • IP-cím
 • a lehívott fájl elnevezése
 • a lehívás napja és pontos ideje
 • a továbbított adatmennyiség
 • jelentés, hogy sikeres volt a lehívás
 • jelentés, hogy adott esetben miért volt sikertelen a lehívás
 • az internet-szolgáltató neve (azaz a logfájlban csak az szerepel, hogy pl. egy Telekom- vagy Vodafone-felhasználó kereste fel szolgáltatásunkat, az viszont nem, hogy személy szerint melyik felhasználó)
 • adott esetben a számítógépe operációs rendszere és böngésző szoftvere
 • valamint a weboldal, ahonnan kiindulva felkeresett minket.

A fenti adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján történik a weboldal üzemeltetése, a rendszerstabilitás és az adat- és üzembiztonság biztosítása céljából. A gyűjtött adatok a teljesítmény  kiértékelésének is a részét képezik.

A hozzájárulásával [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont] ezen kívül az I.3.2 – I.3.5 pontok szerinti elemző és retargeting eszközöket, valamint Plugin-eket és sütiket alkalmazunk.

Ezeket a (nem a működéshez szükséges) technológiákat csak az Ön kifejezett hozzájárulását követően az egyes kategóriák kiválasztásával és a „A beállítások megerősítése” vagy a „Az összes elfogadása” gombra kattintva kerülnek aktiválásra.

Hozzájáruláshoz kötött technológiák nem kerülnek alkalmazásra, ha az oldal felkeresésénél Ön kizárólag csak a „Szükséges sütik” alkalmazását erősíti meg a „A beállítások megerősítése” gombbal. Ha a megadott hozzájárulását vissza kívánja vonni, akkor jelen adatkezelési tájékoztató I.5. pontjában módosíthatja az adatvédelmi beállításait.


3.2. Marketing és személyreszabás céljából használt eszközök

3.2.1. Elemző eszközök

Az elemző eszközökkel adatok gyűjtése és kiértékelése történik weboldalak látogatói magatartásának elemzése érdekében. Az elemző eszközöket nyomkövető eszközöknek is nevezik, amelyek jellemzően azt vizsgálják, hogy honnan jönnek a látogatók és milyen területeket néznek meg. Az elemző eszközök beépítésével megkísérlik a weboldalt a látogatók számára javítani és állandóan optimalizálni.

Weboldalainkon az Adobe Systems Software Ireland Limited (székhely: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublin 24, Írország; „Adobe“) több szolgáltatását alkalmazzuk. Az Adobe általános adatkezelési tájékoztatóját a következő oldalon találja https://www.adobe.com/at/privacy/policy.html.

Adobe Analytics

Az Adobe Analytics cookie-kat használ, amelyeket az Ön számítógépére telepít, és amelyek lehetővé teszik annak elemzését, hogy Ön hogyan használja az oldalt. Ennek során IP-címe anonimizálásra kerül. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából az Adobe ezeket az információkat annak kiértékelésére használja, hogy miként használja a felhasználó a weboldalt, továbbá arra, hogy jelentéseket állítson össze a weboldal-aktivitásokról és további, a weboldal és az internet használatával összefüggő szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetőjének.

A sütik révén szerzett és a weboldal Önre jellemző használatára vonatkozó adatok Adobe felé való továbbításának, valamint ezen adatok Adobe általi kezelésének a megakadályozásához töltse le és telepítse a következő linken rendelkezésre álló böngésző Plugin-t: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Google

Weboldalainkon a Google Inc. (székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) több szolgáltatását alkalmazzuk. A Google általános adatvédelmi tájékoztatását a következő oldalon találja: http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/.

Google Analytics

Weboldalainkon a Google Google Analytics webelemzési szolgáltatását használjuk. A Google Analytics cookie-kat használ, amelyeket az Ön számítógépére telepít, és amelyek lehetővé teszik annak elemzését, hogy Ön hogyan használja az oldalt. A cookie-k által a weboldal használatáról szerzett információkat rendszerint a Google egyik USA-ban lévő szerverére továbbítják, és ott tárolják azokat. A Google Analytics szolgáltatást csak aktív IP-anonimizálással alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy a felhasználó IP-címét a Google az EU tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény más szerződött államaiban lerövidítik és csak ezt követően továbbítják az USA-ba. Az IP-cím csak kivételes esetekben kerül a Google egyik USA-beli szerverére továbbításra és ott lerövidítésre.

A Google a megbízásunkból annak kiértékelésére használja ezeket az információkat, hogy miként használja a felhasználó a weboldalt, továbbá arra, hogy jelentéseket készítsen a weboldal-aktivitásokról és további a weboldal és az internet használatával összefüggő szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetőjének.

A cookiek révén szerzett és az online szolgáltatások Önre jellemző használatára vonatkozó adatok Google felé való továbbításának, valamint ezen adatok Google általi kezelésének a megakadályozásához töltse le és telepítse a következő linken rendelkezésre álló böngésző Plugin-t: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=at

A felhasználási feltételekre és az adatvédelemre vonatkozó további tájékoztatást a következő oldalakon talál: http://www.google.com/analytics/terms/de.html ill. https://www.google.de/intl/de/policies/.

Piwik Pro

Annak érdekében, hogy Önnek optimális felhasználói élményt nyújthassunk, a weboldalunkon a Piwik PRO Sp. z o.o. (székhelye: 50-073 Wrocław, ul. Św. Antoniego 2/4, Lengyelország; „Piwik Pro”) szolgáltatását alkalmazzuk a felhasználói magatartások kiértékelésére. A rögzített adatok a Piwik Pro Ausztriában, illetve Németországban lévő szervereire továbbításra és ott tárolásra kerülnek. Az elemző-szolgáltatás többek között a következő adatokat gyűjti: IP-cím, cookie a különböző látogatók megkülönböztetésére, korábban meglátogatott weboldalak (referrer), amennyiben ezeket a böngésző továbbítja, az operációs rendszer neve és verziója, a böngésző neve, verziója és a nyelvi beállításai, kattintási szokások, tartózkodási idő, az oldal betöltésének időpontja, az ezen a weboldalon megtekintett URL-ek stb. Az Ön IP-címe ennél a folyamatnál rögtön anonimizálásra kerül, úgy, hogy Ön mint felhasználó anonim marad számunkra. Tehát nem tudjuk nyomon követni azt, hogy melyik felhasználó milyen adatokat hívott le. Ezen információknak a gyűjtését sem kíséreljük meg. A rögzített felhasználási adatok általunk és az általunk megbízott szolgáltatók által csak statisztikai céllal kerülnek kiértékelésre. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy javítsuk és az igényeknek megfelelően továbbfejlesszük a felhasználói élményt a weboldalunkon.

3.2.2 Marketing- és retargeting-eszközök

Alapvető információk

Marketingeszközök segítségével a felhasználói magatartás vonatkozásában elemezzük és optimalizáljuk weboldalainkat, hogy jobb ügyfélélményt nyújtsunk.

A retargeting vagy más szóval remarketing személyre szabott targeting-stratégiákat, valamint a látogatóra szabott célzott reklámozást jelent. A felhasználóink weboldalaink meglátogatásánál a cookie-k használatához való hozzájárulásuk esetén megjelölésre kerülnek. Ezután ezeknek a látogatóknak más weboldalak felkeresésénél a megfelelő reklámprogramból reklámhirdetések kerülhetnek megjelenítésre.

Weboldalainkon a Google Inc. (székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) több szolgáltatását alkalmazzuk. A Google általános adatvédelmi tájékoztatóját a következő oldalon találja: http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/.

 

Google hirdetési hálózat, remarketing és Google Marketing Platform (Floodlight)

A Google a Google Marketing Platform cookie-t használja az olyan weboldalakon, amelyek a Google hirdetési hálózathoz tartoznak, és meghatározott Google-szolgáltatásoknál, hogy a Google Ads-ügyfeleket és megjelenítőket támogasson a hirdetés bekapcsolásánál és kezelésénél az interneten. Ha felkeres egy weboldalt és megjelenik vagy rákattint egy hirdetésre, amely a Google hirdetési hálózatának weboldalain keresztül kapcsol be, akkor egy Google Marketing Platform cookie kerülhet a böngészőjében elhelyezésre. A böngészőjéhez hozzárendelt Google Marketing Platform cookie jelölő ugyanaz, mint amit a weboldalak látogatásánál használnak, amelyeken a Google Marketing Platform reklámprogramjait alkalmazzák. Ha az Ön böngészőjében az Ön hozzájárulásával már elhelyezésre került egy Google Marketing Platform cookie, akkor további Google Marketing Platform cookie elhelyezésére már nem kerülhet sor. Ez a weboldal továbbá remarketinget alkalmaz a Google Analytics segítségével az online reklámhirdetéshez. Ez magában foglalja a cookie-k harmadik fél szolgáltatók, ideértve a Google általi alkalmazását. Az elsődleges szolgáltató cookie-k (pl.: Google Analytics cookie-k) és a harmadik fél szolgáltató cookie-k (pl. Google marketing platform cookie-k) kombinált alkalmazásával ezen weboldal korábbi látogatásai alapján hirdetések kerülhetnek Önnek megjelenítésre, valamint optimalizálásra és kiértékelésre. A remarketing segítségével az Ön weboldalakon való böngészési magatartása anonimizált formában kerül gyűjtésre és tárolásra (targeting/retargeting) marketing célokra. Ezek az adatok cookie-k segítségével az Ön számítógépén kerülnek tárolásra. Egy algoritmus alapján ezt követően célzott termékajánlások kerülhetnek Önnek megjelenítésre más weboldalakon hirdetési bannerek formájában (úgynevezett publisher-ek). Az összegyűjtött adatok kizárólag a szolgáltatás javítására kerülnek felhasználásra.

 

Google Ads

Weboldalainkon a Google webelemző szolgáltatását, a Google Ads-t alkalmazzuk. A Google Ads cookie-kat használ azzal a céllal, hogy a látogatókat remarketing-kampányokkal online-reklámmal egy későbbi időpontban a Google hirdetési hálózatán megszólítsa. A remarketing-hirdetések bekapcsolásához a harmadik fél szolgáltatók, mint ahogyan a Google is, cookie-kat használnak az adott weboldal látogatása alapján. Önnek felhasználóként lehetősége van arra, hogy deaktiválja a cookie-k Google általi használatát a www.google.com/ads/preferences oldalon.

Weboldalainkon a Meta Platforms Ireland Ltd. (székhelye: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország; "Facebook") több pixele is alkalmazásra kerül. A Facebook általános adatkezelési tájékoztatóját a következő oldalon találja: https://www.facebook.com/policy.php

 

Látogatói tevékenység-pixel (Facebook-pixel)

Weboldalainkon a Facebook látogatói tevékenység pixelét alkalmazzuk. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi számunkra azt, hogy a felhasználók magatartását nyomon kövessük, miután egy Facebookon lévő hirdetésre kattintva a weboldalunkra kerülnek. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy kiértékeljük a Facebook hirdetések hatékonyságát és optimalizáljuk a jövőbeni hirdetési tevékenységeket. A gyűjtött adatok névtelenek és nem lehet belőlük következtetni a felhasználó kilétére. Az adatokat a Facebook tárolja és kezeli, úgy hogy azok kapcsolatba hozhatók az egyes felhasználói profilokkal és a Facebook az adatokat a Facebook az adatkezelési tájékoztatójában (facebook.com/about/privacy) foglaltak szerint használni tudja hirdetési célokra. Ön lehetővé teheti a Facebook és partnerei részére hirdetések bekapcsolását a Facebookon és azon kívül is. Erre a célra továbbá egy cookie is elhelyezésre kerülhet a számítógépén. A cookie-k Facebook általi használatát a https://www.facebook.com/policies/cookies/ oldalon állíthatja be.

 

Facebook Custom Audience

A weboldalunkona Facebook Custom Audience szolgáltatását alkalmazzuk, azért hogy Önnek célzott reklámhirdetéseket bocsássunk rendelkezésre és szolgáltatásunkat még jobbá tegyük. Ez a szolgáltatás a Facebook szolgáltatása. A szolgáltatás weboldalunkon történő alkalmazásával különösen a következő adatok kerülnek továbbításra a Facebook felé: IP-cím, a weboldal URL-je, a weboldal látogatásának időbélyege. Az adattovábbításra attól függetlenül kerül sor, hogy Ön rendelkezik-e olyan Facebookon felhasználói fiókkal, amelybe bejelentkezett vagy éppen nem rendelkezik ilyen felhasználói fiókkal. Ha bejelentkezett a fiókjába, akkor ezen adatok közvetlenül a felhasználói fiókjához kerülnek hozzárendelésre. A Facebook általi adatok gyűjtésének céljára, mértékére és kezelésükre vonatkozó további információkat a https://www.facebook.com/about/privacy oldalon talál.

Weboldalainkon az Adobe Systems Software Ireland Limited (székhelye: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublin 24, Írország; „Adobe“) több szolgáltatását is alkalmazzuk. A Adobe általános adatvédelmi tájékoztatóját a következő oldalon találja: https://www.adobe.com/at/privacy/policy.html.

 

Adobe Audience Manager

Az Adobe Audience Manager használatával pszeudonimizált felhasználói profilok kerülnek létrehozatalra a követő-pixel alapján, amelyek azonban nem teszik lehetővé számunkra az azonosítást. A felhasználói profilban a következő információk kerülnek rögzítésre: meglátogatott aloldalak, böngészési magatartás, kattintással felkeresett hirdetési felületek stb. A programmal különböző forrásokból adatok hívhatók le célcsoportok létrehozatala és azok szegmensekbe sorolása céljából.

Az Adobe Audience Manager alkalmazásának kizárására vonatkozó lehetőségekre és az adatkezelésre vonatkozó további információk az Adobe következő oldalán állnak rendelkezésre: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

 

Adobe Launch Tag irányítási rendszer

Az elemző és online marketing szoftver a weboldalunkon történő ellenőrzött kivezérlésére és a weboldalunk műszaki teljesítményének javítására az Adobe egy tag irányítási rendszerét alkalmazzuk. A tag irányítási rendszerrel beállítható szabályok szerint irányítható, hogy mely, az ebben az adatkezelési tájékoztatóban bemutatott, a weboldalon használt szoftver-elemek (tag-ek) kerülnek alkalmazásra és milyen formában. Ezzel biztosítjuk azt, hogy csak a megjelölt tag-ek kerülnek alkalmazásra és azok csak az itt bemutatott terjedelmű adatot rögzítik. A tag irányítási rendszerrel az adatok a megjelölt tag-ekhez kerülnek továbbításra a bemutatott módon. Ennek során cookie-k alkalmazására is sor kerül. Az adatok azonban nem kerülnek a tag irányítási rendszerben tárolásra.

Az Adobe Launch Tag irányítási rendszerre vonatkozó további tájékoztatást itt talál: https://www.adobe.com/at/experience-platform/launch.html

 

Adobe Target

Alkalmazzuk az Adobe Target szoftvert. A szoftver lehetővé teszi számunkra, hogy úgynevezett A/B-vizsgálatokat vagy többváltozós vizsgálatokat végezzünk el a weboldalon. Ehhez a szoftver egy a weboldal eredeti verziójához képest módosított változatot (pl. eltérő megjelenéssel és tartalommal) vezérel ki. A két változat összehasonlításával ezután megállapítható, hogy a weboldal látogatói az oldal melyik megjelenését részesítik előnyben. Valamennyi interakciónál az ügyfélélmény optimalizálására összpontosítunk. Az Adobe Target-tel egy omnichannel megszemélyesítés válik lehetővé számunkra annak érdekében, hogy egységes ügyfélprofil segítségével konzisztens és személyre szabott élményt tegyünk lehetővé. Az Adobe Test & Target funkcióira vonatkozóan további tájékoztatást itt talál: http://www.adobe.com/de/marketing-cloud/testing-targeting.html.

Az Adobe Target-nél semmi esetre sem gyűjtünk és kezelünk a weboldalunkon személyes adatokat, mint amilyen a teljes IP-cím is. Kizárólag olyan információkat kezelünk, amelyek nem teszik lehetővé az egyes személyek azonosítását. A felhasználói magatartást kvantitatív módszerekkel ábrázoljuk. Az Adobe „munkamenet-cookie”-kat és „állandó cookie”-kat használ. Az előbbiek csupán addig kerülnek átmenetileg tárolásra, amíg weboldalunkat használja. Az „állandó cookie”-kat azért alkalmazzuk, hogy információkat rögzítsünk azon látogatókról, akik ismételten felkeresik weboldalunkat.

Azon látogatók 10 %-ának, akik hozzájárultak a marketing és személyre-szabási cookie-k használatához, a sütin keresztül automatikusan rögzítjük a weboldalon és az applikációban tanúsított személyre-szabási és vizsgálati aktivitását. Ez az összehasonlítható értékek érdekében egy érvényes kontrollcsoport felállítását szolgálja.

Az Adobe Target adatkezelési tájékoztatóját itt találja: https://marketing.adobe.com/resources/help/de_DE/target/ov/c_privacy.html

Weboldalainkon alkalmazzuk a Microsoft Ads Universal Event Tracking-et, amely a Microsoft Corporation (székhely: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; „Microsoft“) szolgáltatása. A Microsoft cookie-kat helyez el a felhasználók készülékein, azért hogy lehetővé tegye annak elemzését, hogyan használják felhasználóink online ajánlatainkat, amennyiben a felhasználók Microsoft Ads hirdetésen keresztül jutottak el az online ajánlatunkig. Ily módon fel tudjuk ismerni, hogy valaki egy hirdetésre kattintott, átirányításra került az online ajánlatunkhoz és ott elért egy előre meghatározott céloldalt. Ennek során csak azoknak a felhasználóknak a számát tudjuk meg, akik egy hirdetésre kattintottak és azután a céloldalra kerültek átirányításra. IP-címek nem kerülnek tárolásra. A felhasználók kilétérre vonatkozóan nem kerülnek személyes információk közlésre.

Ha a felhasználó nem szeretne a Microsoft Ads követő eljárásában részt venni, akkor az ehhez szükséges sütiket a böngésző beállításával deaktiválhatja vagy ehhez használhatja a Microsoft opt-out oldalát is: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out. A Microsoft Ads-nél alkalmazott adatvédelemre és sütikre vonatkozó további tájékoztatást a felhasználók a Microsoft adatvédelmi nyilatkozatában találnak (https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement).

3.3. Harmadik fél szolgáltatók / Funkcióbővítő modulok (Plugin-ek)

Alapvető információk

Annak érdekében, hogy Önnek kiegészítő információkat és tartalmakat nyújthassunk, a weboldalunkon részben más szolgáltatók tartalmi elemeit („Plugin”) is bevonjuk. Mint minden weboldal lehívásnál, itt is technikailag szükséges az Ön IP-címének a továbbítása a mindenkori szolgáltatónak. Ez a továbbítás közvetlenül a böngészőjén keresztül történik, ennek során az ALDI nem végez adatkezelést.

A Plugin-eket csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehet behívni, amelyet vagy weboldalunk megnyitásával vagy a mindenkori Plugin használatával adhat meg.

Weboldalunkon a addthis.com könyvjelző szolgáltatását alkalmazzuk. Az AddThis az Oracle America Inc. (székhelye: 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065, USA; „Oracle“) szolgáltatása. Az „AddThis“ Plugin-ek lehetővé teszik Önnek könyvjelzők elhelyezését, ill. érdekes weboldal-tartalmak közös használatát. Az „AddThis“ használatakor cookie-k alkalmazására kerül sor. A Plugin-ekre való kattintással különösen a követkető adatok kerülnek továbbításra az Oracle felé: IP-cím, az a cím, amelyről az AddThis-funkciót lehívták, felhasznált szolgáltatás, valamint az abba beadott tartalmak. Az Oracle általi adatgyűjtés és adatkezelés céljára és terjedelmére vonatkozó további információkat a www.addthis.com/privacy oldalon talál.

Internetes megjelenésünk a facebook.com közösségi hálózat közösségi Plugin-jeit használja, amelyeket a Meta Platforms Ireland Ltd. (székhelye: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország; „Facebook”) üzemeltet. A Plugin-ek Facebook-logóval vagy "Facebook Social Plugin" jelzéssel vannak ellátva. Ha internetes megjelenésünk egyik olyan weboldalát nyitja meg, amely ilyen Plugin-t tartalmaz, akkor az Ön böngészője közvetlen kapcsolatot épít fel a Facebook szervereivel. A Plugin-ek tartalmát a Facebook közvetlenül az Ön böngészőjére továbbítja, amely bevonja azokat a weboldalba. A Plugin-ek bevonásával a Facebook azt az információt kapja, hogy Ön internetes megjelenésünk megfelelő oldalát nyitotta meg. Ha be van jelentkezve a Facebookra, akkor a Facebook a látogatását hozzá tudja rendelni a Facebook fiókjához. Ha Ön a Plugin-ekkel kommunikál, például a „Tetszik” gombot megnyomja vagy valamit kommentál, akkor a megfelelő információ a böngészőjéről közvetlenül a Facebookhoz kerül, és ott tárolásra kerül. A Facebook általi adatgyűjtés és további adatkezelés célja, terjedelme és az adatok felhasználása, valamint a magánszféra védelmére vonatkozó jogok és beállítási lehetőségek a Facebook https://www.facebook.com/about/privacy alatti adatkezelési tájékoztatójában találhatók.

Weboldalunkon a Google Inc. (székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) több szolgáltatását alkalmazzuk. A Google általános adatvédelmi tájékoztatását a következő oldalon találja:  https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

A Google magánszférára vonatkozó beállításairól szóló tájékoztatást a https://privacy.google.com/take-control.html oldalon találja.

Ha be van jelentkezve Google-fiókjába, akkor a Google a feldolgozott információkat a fiókbeállításaitól függően hozzárendelheti a fiókjához és azokat személyes adatként kezelheti, vesd össze ezzel kapcsolatban különösen a https://www.google.de/policies/privacy/partners/ oldalon foglaltakat.

A Google ehhez többek között a következőket adja elő:

"A szolgáltatásainkban és az eszközökön gyűjtött adatokat összekapcsolhatjuk a fent leírtak céljából. Ha például gitárosok videóit nézi a YouTube-on, akkor előfordulhat, hogy gitároktatást reklámozó hirdetés jelenik meg az egyik olyan webhelyen, amely a mi hirdetési termékeinket használja. Fiókbeállításaitól függően előfordulhat, hogy a más webhelyeken és alkalmazásokban végzett tevékenységeit rendszerünk a személyes adataihoz társítja a Google szolgáltatásai és a Google által megjelenített hirdetések fejlesztése érdekében."(https://policies.google.com/privacy?hl=hu)

 

Google webes betűkészlet

Weboldalaink az írás megjelenítésére úgynevezett webes betűkészletet alkalmaznak (https://fonts.google.com/). Ehhez weboldalunk megnyitásánál az Ön böngészője feltölti a szükséges webes betűkészletet a böngésző gyorsítótárába. Ez szükséges ahhoz, hogy az Ön böngészője is képes legyen a szövegeink optikailag kedvezőbb megjelenítésére. Ha az Ön böngészője nem támogatja ezt a funkciót, akkor a számítógépéről egy standard betűtípussal jelenik meg a szöveg. A Google webes betűkészletre vonatkozó további információkat a https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1 oldalon talál.

 

Google reCAPTCHA

Weboldalainkon az internetes űrlapokon adott megbízásai védelmében a reCAPTCHA szolgáltatást használunk. Az ebből a célból gyűjtött adatok rendszerint a Google egy USA-ban lévő szerverére kerülnek továbbításra és tárolásra. A reCAPTCHA szolgáltatással többek között a következő adatok kerülnek rögzítésre: IP-cím, a látogató képernyőfelbontása, a böngésző nyelvi beállításai, időzóna, installált böngésző Plugin-ek, kattintási szokások, a böngésző megjelölése, valamint minden cookie, melyeket a Google az utóbbi 6 hónapban elhelyezett.

A Google ezt az információt arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használja Ön a szolgáltatást. Az adatrögzítés annak a megkülönböztetésére szolgál, hogy a beírás ember által vagy visszaélésszerűen automatikus gépi feldolgozással történik.
 

Google Maps

Mikrooldalainkon a Google Maps API szolgáltatást alkalmazzuk. Weboldalaink a Google Maps-et használják a térképinformációk megjelenítésére. A Google Maps használata esetén a Google térképfunkció használatával kapcsolatos adatokat is kezel és használ fel. A szolgáltatásnak az oldalunkon történő beágyazáséval különösen a következő adatok kerülnek továbbításra a Google részére: az IP-cím, a weboldal meglátogatásának időpontja, a látogató képernyőfelbontása, a weboldal URL-je (referrer), a böngészőazonosító (user agent), valamint a keresőszavak. Az adattovábbításra attól függetlenül kerül sor, hogy Ön rendelkezik-e olyan Google felhasználói fiókkal, amelybe bejelentkezett vagy éppen nem rendelkezik ilyen felhasználói fiókkal. Ha be van jelentkezve, akkor ezek az adatok közvetlenül hozzárendelésre kerülnek a fiókjához. Ha nem szeretné a fiókjához való hozzárendelést, akkor a gomb aktiválása előtt ki kell lépnie, valamint törölnie kell a beállított sütiket. A Google ezeket az adatokat felhasználói profilokként tárolja és reklám, piackutatás és/vagy weboldala igény szerinti kialakítására használja. Ezen felhasználói profilok képzése ellen Önt megilleti a tiltakozás joga, amely joga gyakorlásához a Google-hoz kell fordulnia.

 

Google Sign In

Biztosítjuk a „GoogleSign In” bejelentkezési funkciót. Így nem szükséges a kiegészítő regisztráció a weboldalunkon.

Ha ezt a funkciót szeretné használni a weboldalainkon való bejelentkezéshez, ill. a regisztrációhoz, akkor először a Google oldalára irányítjuk. Itt bejelentkezhet felhasználói adataival. A Google bejelentkezési adatairól természetesen nem szerzünk tudomást. Ha már be van jelentkezve a Google oldalán, akkor ez a lépés kimarad.

A bejelentkezéssel összekapcsolásra kerül a Google profilja a szolgáltatásunkkal. Az összekapcsolással a Google automatikusan a következő információkat továbbítja felénk:

 • utónév
 • családi név
 • e-mail cím
 • profilkép

Ezt követően a Google közli Önnel, hogy milyen adatokat továbbított felénk. Ezt Ön az „OK” gombbal erősíti meg. Ezek az információk szükségesek a bejelentkezésnél ahhoz, hogy azonosítani tudjuk Önt.

A részünkre továbbított adatok alapján elkészítjük felhasználói fiókját, ill. beléptetjük. Ezen túlmenően az Ön ALDI felhasználói fiókja és Google fiókja között nem jön létre tartós kapcsolódás.

 

YouTube Videók

A weboldalunkon YouTube-videókat integráltunk, amelyek a „www.youtube.com“ oldalon kerülnek tárolásra és a weboldalunkról közvetlenül lejátszhatók. Ezeket az úgynevezett „megerősített adatvédelmi módban” (lásd: https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=hu) integráltuk. A Plugin-ek betöltésével a számítógépén YouTube cookie-k kerülhetnek tárolásra és többek között a következő adatok kerülhetnek a Google mint a YouTube üzemeltetője részére továbbításra: az IP-cím és a cookie-azonosító, a nálunk megnyitott oldal konkrét címe, a böngésző nyelvi beállításai, a rendszer dátuma és a megnyitás ideje, valamint a böngészője azonosítója. Az adattovábbításra attól függetlenül kerül sor, hogy Ön rendelkezik-e olyan Google felhasználói fiókkal, amelybe bejelentkezett vagy éppen nem rendelkezik ilyen felhasználói fiókkal.  Ha belépett a fiókjába, akkor az adatok közvetlenül a felhasználói fiókjához kerülnek hozzárendelésre. A YouTube, ill. a Google ezeket az adatokat felhasználói profilokként tárolja, és reklám, piackutatás és/vagy weboldala igény szerinti kialakítására használja. Ilyen kiértékelésre (a nem bejelentkezett felhasználók esetében is) különösen abból a célból kerül sor, hogy igényre szabjuk a reklámozást és hogy a többi felhasználót tájékoztassuk a weboldalunkon végeztt tevékenységéről. Önnek joga van tiltakozni e felhasználói profilok létrehozása ellen azzal, hogy e jogának gyakorlásához a Google-hoz, mint a YouTube üzemeltetőjéhez kell fordulnia.

Ha nem szeretné, hogy a YouTube oldalaink látogatását Önhöz rendelhesse, ezt úgy akadályozhatja meg, hogy kilép a YouTube-felhasználói fiókjából, valamint törli az elhelyezett cookie-kat. A felhasználói adatok kezelésére vonatkozó további tájékoztatást a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Weboldalunkon a pinterest.com szolgáltatását alkalmazzuk. Ez a Pinterest Europe Ltd (székhelye: Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország; „Pinterest“) szolgáltatása. A szolgáltatás oldalunkon való integrálásával különösen a következő adatok kerülnek a Pinterest részére továbbításra: az IP-cím, a munkamenet-azonosító, az alkalmazott operációs rendszer és statisztikai információk, valamint a böngésző azonosítója. Az adattovábbításra attól függetlenül kerül sor, hogy Ön rendelkezik-e Pinteresten felhasználói fiókkal, amelybe bejelenkezett vagy éppen nem rendelketik ilyen felhasználói fiókkal. Ha be van jelentkezve, akkor ezek az adatok közvetlenül hozzárendelésre kerülnek a felhasználói fiókjához. Ha ki akarja zárni a profiljához való hozzárendelést, akkor már a gomb aktiválása előtt ki kell lépnie a fiókból, valamint törölnie kell az elhelyezett cookie-kat. A linkre való kattintással kezdődő adatkezelésért kizárólag a közösségi szolgáltató felelős. A Pinterest általi adatgyűjtés és adatkezelés céljára és terjedelmére vonatkozó további információkat az about.pinterest.com/de/privacy-policy oldalon talál.

Weboldalunk a SnapWidget platformon keresztül (Dél-Afrika) külső képeket és szociális hálózatokat integrál. Ezen túlmenően tartalmak kerülhetnek megosztásra a Facebookon vagy a Pinteresten. Ezek a funkciók különösen a következő adatokat továbbítja a SnapWidget-nek: az IP-címet és a munkamenet-azonosítót, az alkalmazott operációs rendszert és a statisztikai információkat, valamint a böngésző azonosítóját. Az adattovábbításra attól függetlenül kerül sor, hogy rendelkezik-e az alkalmazott közösségi hálózatokon felhasználói fiókkal, amelybe bejelentkezett vagy éppen nem rendelkezik ilyen felhasználói fiókkal. Ha be van jelentkezve, akkor ezek az adatok közvetlenül a felhasználói fiókjához kerülnek hozzárendelésre. Ha ki akarja zárni a profiljához való hozzárendelést, akkor már a gomb aktiválása előtt ki kell lépnie a fiókból, valamint törölnie kell az elhelyezett cookie-kat. A linkre való kattintással kezdődő adatkezelésért kizárólag a közösségi szolgáltató felelős. A SnapWidget általi adatgyűjtés és adatkezelés céljára és terjedelmére vonatkozó további információkat az snapwidget.com/privacy oldalon talál.

Ez az oldal a WhatsApp közösségi hálózat közösségi Plugin-jait használja, amelyet a WhatsApp Ireland Limited (székhelye: 4 Grand Central Square, Dublin 2, Írország) üzemeltet. Ha a Plugin-ekkel végez műveletet, úgy hogy például egy „WhatsApp“-gombot használ, akkor a megfelelő információ az Ön készülékéről továbbításra kerül a WhatsApp-nak. A WhatsApp készülék- és kapcsolatspecifikus információkat rögzít, ha Ön installálja, betölti vagy használja a szolgáltatásait. Ezek többek között olyan információk, mint a hardvermodell, az operációs rendszer információi, az akkumulátor töltésszintje, a jelerősség, az applikáció verziója, a böngészőinformációk és a mobilhálózat, kapcsolati információk, ideértve a telefonszámot is, a mobilhálózat üzemeltetője vagy az internet szolgáltató, a nyelv és az időzóna és az IP-cím, a készüléküzemeltetési információk és azonosítók, mint a készülékazonosítók (ideértve az olyan azonosítókat is, amelyek csak a Facebook vállalati termékeire vonatkoznak, amelyek ugyanahhoz a készülékhez vagy fiókhoz vannak hozzárendelve).

A WhatsApp, Inc. általi adatgyűjtés és adatkezelés céljára és terjedelmére vonatkozó további információkat a https://www.whatsapp.com/legal/ oldalon talál.

Biztosítjuk Önnek a lehetőséget, hogy weboldalunkraa Facebook Connect-tel regisztráljon, ill. azzal jelentkezzen be. Külön regisztráció az aldi.hu oldalon így nem szükséges. A bejelentkezéshez, ill. regisztrációhoz továbbirányítjuk Önt a Facebook oldalára. Itt a felhasználói adataival bejelentkezhet. Természetsen nem szerzünk tudomást Facebook bejelentkezési adatairól. Ha már bejelentkezett a Facebook oldalán, akkor ez a lépés kimarad.

A bejelentkezéssel összekapcsolásra kerül a Facebook profilja a szolgáltatásunkkal. Az összekapcsolással a Meta Platforms Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország; "Facebook") automatikusan a következő információkat küldi át nekünk az Ön nyilvános profiljáról:

 • utónév
 • családi név
 • e-mail cím

A bejelentkezést követően a Facebook közli Önnel, hogy milyen adatokat küldött át nekünk. Ezt Ön az „OK” gombbal erősíti meg. Ezek az információk szükségesek a bejelentkezésnél ahhoz, hogy azonosítani tudjuk Önt. A részünkre továbbított adatok alapján elkészítjük felhasználói fiókját, ill. beléptetjük. Ezen túlmenően az Ön ALDI felhasználói fiókja és Facebook fiókja között nem jön létre tartós kapcsolódás.

A Facebook általi adatgyűjtés célja, terjedelme, az adatok további kezelése és felhasználása, valamint a magánszféra védelmére vonatkozó jogok és beállítási lehetőségek a http://www.facebook.com/about/privacy/ oldalon lévő adatvédelmi tájékoztatóban és a https://www.facebook.com/legal/terms oldalon lévő használati feltételekben találhatók.

Biztosítjuk Önnek a lehetőséget, hogy weboldalunkra az Apple ID-jével regisztráljon, ill. azzal jelentkezzen be. Külön regisztráció az aldi.hu oldalon így nem szükséges. A bejelentkezéshez, ill. regisztrációhoz továbbirányítjuk Önt az Apple oldalára. Itt a felhasználói adataival bejelentkezhet. Természetesen nem szerzünk tudomást Apple bejelentkezési adatairól. Ha már bejelentkezett az Apple oldalán, akkor ez a lépés kimarad.

A bejelentkezéssel összekapcsolásra kerül az Apple ID-je a szolgáltatásunkkal. Az összekapcsolással az Apple Inc. (székhelye: One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA; „Apple“) automatikusan a következő információkat küldi át nekünk az Ön nyilvános profiljáról:

 • utónév
 • családi név
 • e-mail cím

A bejelentkezést követően az Apple közli Önnel, hogy milyen adatokat küldött át nekünk. Ezt Ön az arcazonosítóval (Face ID) vagy az ujjlenyomat-azonosítóval (Touch ID) vagy készüléke kódjával és a „Tovább” gombbal erősíti meg. Ha nem rendelkezik arcazonosítóval vagy ujjlenyomat-azonosítóval vagy nem állított be kódot, akkor adja meg Apple ID-hez tartozó jelszavát. Ezek az információk szükségesek a bejelentkezésnél ahhoz, hogy azonosítani tudjuk Önt. A részünkre továbbított adatokkal elkészítjük felhasználói fiókját, ill. beléptetjük. Ezen túlmenően az Ön ALDI felhasználói fiókja és Apple fiókja között nem jön létre tartós kapcsolódás.

Ha az e-mail címét nem akarja megosztani az applikációval vagy a weboldallal, akkor ezt kikapcsolhatja vagy készíthet egy egyértelmű, véletlenszerű Apple email-címet, amely az e-maileket a valódi címére továbbítja.

Az Apple nem használ sem nyomonkövetést, sem profilalkotást, ha a „Bejelentkezés Apple ID-val”, ill. „Belépés Apple ID-val” funkciókat használja.

Az Apple általi adatgyűjtés célja, terjedelme, az adatok további kezelése és felhasználása, valamint a magánszféra védelmére vonatkozó jogok és beállítási lehetőségek a https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/ oldalon lévő adatvédelmi tájékoztatóban és a https://www.apple.com/at/legal/internet-services/terms/site.html oldalon lévő felhasználási feltételekben találhatók.

 

Annak megakadályozása érdekében, hogy a felhasználói adatok (pl. IP-cím) közösségi média csatornákon keresztül a hozzájárulása nélkül kerülhessenek rögzítésre a karrieroldalunkon (https://karrier.aldi.hu) a Heise Medien GmbH & Co. KG (székhelye: 30625 Hannover, Karl-Wiechert-Allee 10, Németország) „Shariff“ nevű Plugin-jét használjuk. Ha megnyitja karrieroldalunkat, amely közösségi média gombokat, ill. egy e-mail-gombot tartalmaz, akkor az Ön böngészője nem épít fel automatikusan kapcsolatot a közösségi média szolgáltatások szervereivel, ill. az e-mail szolgáltatókkal. A gombok csak akkor teremtenek közvetlen kapcsolatot a közösségi média, ill. az e-mail-szolgáltató és az Ön böngészője között, ha aktívan rákattint a gombra. A gombok grafikaként szerepelnek az oldalon és a megfelelő szolgáltatásra mutató linket tartalmaznak. Csak a gombra való kattintással irányítjuk át Önt az adott szolgáltató weboldalára, ill. applikációjára. Csak ezután kap a szolgáltató információkat az Ön böngészőjéről (pl. az IP-címét). Ha nem kattint rá a gombokra, akkor nem történik adattovábbítás.

Az adatok közösségi hálózatokban való gyűjtésére és használatára vonatkozó információkat az adott szolgáltatók mindenkori használati feltételeiben, valamint adatvédelmi tájékoztatóiban talál.

Karrieroldalunkon a következő szolgáltatásra vonatkozó gombokat bocsátjuk rendelkezésére:

 • e-mail
 • WhatsApp
 • Facebook

Karrieroldalunkon (https://karrier.aldi.hu) az állásajánlatokat lista formájában vagy térképen ábrázolva tekintheti meg. Az interaktív térkép megjelenítéséhez a FOSSGIS e.V. (székhelye: 10717 Berlin, Bundesallee 23, Németország) szolgáltatását használjuk, amely a openstreetmap.de üzemeltetője. A FOSSGIS e.V. az “OpenStreetMap” szolgáltatás térképeit integrálja, amelyeket az Open Data Commons Open Database Licence alapján az OpenStreetMap Foundation biztosít. Ha hozzájárul ezen szolgáltatás alkalmazásához, akkor különösen az Ön IP-címét és tartózkodási helyének adatait az OpenStreetMap kezeli. Ez kizárólag a térképfunkció megjelenítésére és a kiválasztott beállítások átmeneti tárolására szolgál.

Az adatok FOSSGIS e.V., ill. OpenStreetMap Foundation általi gyűjtésére és használatára vonatkozó további információk az adott szolgáltató mindenkori felhasználási feltételeiben és adatkezelési tájékoztatójában (https://www.fossgis.de/datenschutzerklärung/, valamint https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy) találhatók.

Használjuk a bitly Inc. szolgáltatását (székhely: 85 5th Avenue New York, NY 10003, USA; „Bitly“), amely eszköz segítségével a linkek lerövidíthetők. A Bitly lehetővé teszi, hogy ezen linkekre történő kattintásokat kövesse és ennek során cookie-kat alkalmaz. Ez alapján a Bitly olyan személyes adatokat rögzít, mint az IP-címe, a tartózkodási helye, az időpont, a dátum és a készülékre vonatkozó információk: a böngésző típusa, az operációs rendszer és a használt nyelve. Kérjük, vegye figyelembe azt, hogy ha a Bitly-t saját maga használja, a Bitly-n keresztül sor kerülhet az adatainak a Facebookkal, Google-lel, Apple-lel való összekapcsolására. Erre nincs befolyásunk. Ezen cookie-k használatát a Bitly az adatvédelmi rendelkezéseiben foglaltak szerint deaktiválhatja. Az adatok Bitly általi védelmére vonatkozó további információkat a https://bitly.com/pages/privacy oldalon találhat.

3.4. Cookie-k

3.4.1 A weboldalainkon elhelyezett cookie-k

Annak érdekében, hogy a maximális felhasználási kényelmet nyújthassuk Önnek és online ajánlatunkat a jövőben is vonzóan tudjuk kialakítani az Ön számára, cookie-kat (harmadik fél szolgáltatóéit is) alkalmazunk.

Az I.3.1 – I.3.3 pontokban bemutatott technológiákkal részben sütiket helyezünk el vagy olvasunk ki. A sütik kis szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését és weboldalunk használatának elemzését. Weboldalaink meglátogatásánál cookie-kat helyezünk el, amelyek feltétlenül szükségesek a weboldal működtetéséhez vagy az Ön által igényelt szolgáltatás nyújtásához (pl. bevásárlólista, elektronikus kosár). Továbbá a cookie-kkal a weboldal korábbi meglátogatásának opcionálisan választott beállításait (pl. nyelv, érdeklődés stb.) tároljuk. Egyébként cookie-kat és hasonló technológiákat csak az Ön kifejezett hozzájárulását követően helyezünk el és alkalmazunk. A weboldalainkon elhelyezett sütiket ebben a pontban soroljuk fel.

Hozzájárulást igénylő technológiák nem kerülnek alkalmazásra, ha Ön az oldal megnyitásánál a lekérdezési párbeszédnél csak a „Szükséges sütik”-et választja ki a „Beállítások megerősítése” gombbal. Ha a már megadott hozzájárulását szeretné visszavonni, akkor jelen adatkezelési tájékoztató I.5 pontjában kiválaszthatja preferenciáit és beállíthatja azokat. Az Ön mindenkori végberendezésében tárolt cookie-kat a böngészője beállításai segítségével törölheti. Amennyiben a cookie-k elhelyezését általánosan el akarja kerülni, akkor a böngészőjét úgy kell beállítania, hogy azok csak az Ön beleegyezésével lehessenek elhelyezhetők vagy elutasíthatók. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy cookie-k elhelyezése nélkül a weboldalak egyes területei korlátozottan vagy egyáltalán nem használhatóak. A használatra alapozott online reklám gyűjtésére és szabályozására vonatkozó cookie a www.youronlinechoices.com alatt deaktiválhatók. Az egyes eszközök alkalmazásának megakadályozásának lehetséges egyéb módjairól az alábbiakban találhat további tájékoztatást.

Minden böngésző különböző a tekintetben, hogy milyen módon kezeli a sütibeállításokat. A böngészők segédmenüjében található ezzel kapcsolatos leírás bemutatja Önnek, hogy hogyan tudja megváltoztatni a cookie-beállításait. A cookie-beállításokat a leggyakrabban használt böngészőkhöz úgy találja meg, hogy rákattint a mindenkori böngésző megnevezésére:

  Név Szolgáltat Cél Élettartam Kategória
A weboldal belépéskor AWSALB Amazon Web Services technikai 7 nap technikailag szükséges cookie 
AWSALBCORS Amazon Web Services technikai 7 nap technikailag szükséges cookie 
INGRESSCOOKIE Loadbalancer Cookie-k a szerver csatlakozási kérelmek szervezéséhez (terheléselosztás) a túlterhelés csökkentése érdekében  munkamenet vége, a böngésző bezárásakor lejár technikailag szükséges cookie 
webroute Loadbalancer Cookie-k a szerver csatlakozási kérelmek szervezéséhez (terheléselosztás) a túlterhelés csökkentése érdekében  1 óra technikailag szükséges cookie 
ppms_privacy Piwik PRO Tárolja a felhasználó cookie-hoz való hozzájárulásának állapotát az aktuális domainhez  1 év technikailag szükséges cookie 
cookiesAllowed Piwik PRO Tárolja a felhasználó cookie-hoz való hozzájárulásának állapotát  1 év technikailag szükséges cookie 
route Career Site Builder Szabványos cookie, amely a szervezet Career Site Builder által generált nyilvános karrierwebhelye és az SAP SuccessFactors Recruiting által generált oldalak, például a jelöltprofil közötti munkamenetek rögzítésére szolgál. munkamenet vége technikailag szükséges cookie 
careerSiteCompanyId Career Site Builder A kérés megfelelő adatközpontba történő elküldésére használt cookie. A cookie értéke akkor kerül beállításra, és a kérés azonnal megtörténik, amint a látogató a karrieroldal URL-jére lép.  munkamenet vége technikailag szükséges cookie 
WishlistContext   Termékek/receptek bevásárlólistába mentésére szolgál 7 nap technikailag szükséges cookie 
Cookie-k elutasítva (kivéve a technikailag szükséges cookie-t) omniture_optout Adobe A beleegyezés kezelésének használatához 1 óra technikailag szükséges cookie 
sattrack_marketing Adobe A beleegyezés kezeléséhez használatos 4 hónap technikailag szükséges cookie 
sattrack_thirdparty Adobe A beleegyezés kezeléséhez használatos 4 hónap technikailag szükséges cookie 
a cookie-k elfogadása (a beállításoktól függően) sattrack_marketing Adobe A beleegyezés kezeléséhez használatos 4 hónap technikailag szükséges cookie 
rmk12 Career Site Builder Egy szám, amely azt jelzi, hogy a felhasználó elismerte-e a cookie-kra vonatkozó szabályzat szalaghirdetését. Ha a cookie nincs beállítva, akkor megjelenhet a szalaghirdetés. Ha a cookie be van állítva, és értéke 1, a szalaghirdetés letiltható. Ez a cookie a felhasználói munkamenetek során megmarad, függetlenül attól, hogy milyen típusú cookie-k vannak engedélyezve az egész webhelyen. Állandó cookie-ként jön létre, amikor a felhasználó elfogadja a cookie-kra vonatkozó szabályzat szalaghirdetését a cookie-kra vonatkozó szabályzat megtekintésével vagy a szalaghirdetés elvetésével. Nem jár le állandóan, a cookie lejár a munkamenet után. technikailag szükséges cookie 
JSESSIONID Career Site Builder Egyetlen cookie kerül a felhasználó eszközére a munkamenet során, hogy a szerver azonosítani tudja a felhasználót. Munkamenet-cookie-ként jön létre, amikor új felhasználó keres fel egy Career Site Builder webhelyet. Az érték csak akkor frissül, ha az aktuális munkamenet véget ér, ebben az esetben új JSESSIONID cookie kerül beállításra. munkamenet vége marketing- és személyre szabott cookie
Loadbalancer Cookie Career Site Builder Cookie a munkamenet rögzítésére, amely megakadályozza, hogy a felhasználó egyik példányról a másikra ugráljon.  munkamenet vége marketing- és személyre szabott cookie
sattrack_thirdparty Adobe A beleegyezés kezeléséhez használatos (igazra állítva) 4 hónap technikailag szükséges cookie 
social-login Adobe Cookie a közösségi médián keresztül történő bejelentkezés azonosítására 365 nap technikailag szükséges cookie 
HybrisCart Hybris Cookie a bevásárlókosár vagy a felhasználó azonosítására 10 év technikailag szükséges cookie 
adobeujs-optin Adobe A beleegyezés kezeléséhez. 390 nap marketing- és személyre szabott cookie
at_check Adobe Különféle technikai funkciók egy munkamenent marketing- és személyre szabott cookie
_pk_ses.<websiteID>.<domainHash> Piwik PRO Piwik PRO Analytics: Növeli a látogatók számát a „_pk_id” cookie-n belül, ha látogatása több mint 30 perce volt 30 perc. Minden új interakciónál 30 perccel visszaáll. marketing- és személyre szabott cookie
_pk_id.<websiteID>. <domainHash> Piwik PRO Piwik PRO Analytics: A visszatérő felhasználók felismerése és számlálás 13 hónap marketing- és személyre szabott cookie
s_sq Adobe A cookie információkat tartalmaz azokról a linkekről, amelyekre a felhasználó korábban kattintott egy munkamenent marketing- és személyre szabott cookie
AMCVS_95446750574EBBDF7F000101%40AdobeOrg Adobe Ez a cookie jelzi, hogy a munkamenet inicializálva lett egy munkamenent marketing- és személyre szabott cookie
gpv_pn Adobe Egy oldalelérés adatait gyűjti össze a megfelelő változóban 730 nap marketing- és személyre szabott cookie
s_vnum Adobe Analytics Meghatározza az egy felhasználó által tett látogatások számát 365 nap marketing- és személyre szabott cookie
s_cc Adobe Analytics A cookie észleli, hogy a cookie-k engedélyezve vannak-e Munkamenet marketing- és személyre szabott cookie
s_nr Adobe Analytics A cookie Unix időbélyeget használ, amely meghatározza az aktuális időt és a látogató aktuális állapotát 365 nap marketing- és személyre szabott cookie
AMCV_95446750574EBBDF7F000101%40AdobeOrg Adobe Experience Cloud Solutions Az Experience Cloud Solutions cookie-ja egyedi látogatóazonosítókat használ 730 nap marketing- és személyre szabott cookie
aam_uuid Adobe Audience Manager Megjeleníti az Audience Manager egyedi felhasználói azonosítóját 30 nap marketing- és személyre szabott cookie
mbox Adobe Target A cookie rögzíti az Adobe Target kampányok látogatói élményét 2 év az utolsó bejelentkezést követően marketing- és személyre szabott cookie
s_invisit Adobe Analytics Rögzíti a felhasználó első webhelylátogatásának adatait   marketing- és személyre szabott cookie
dextp Adobe Audience Manager A cookie az utolsó adatszinkronizálás rögzítésére szolgál az Adobe Audience Managerben 175 nap marketing- és személyre szabott cookie
demdex Adobe Elment egy azonosítót a különböző ALDI webhelyeken történő azonosításhoz 181 nap marketing- és személyre szabott cookie
dpm Adobe Cookie az Adobe Audience Manager szoftver használatához 181 nap marketing- és személyre szabott cookie
everest_g_v2 Adobe Advertising Cloud Tartalmazza a böngésző és a surfer azonosítót 355 nap marketing- és személyre szabott cookie
ev_sync_dd Adobe Advertising Cloud A dátumot „ééééhhnn” formában jeleníti meg a szinkronizálás végrehajtásakor 31 nap marketing- és személyre szabott cookie
at_exposure Adobe Cookie, amely lehetővé teszi egy automatikusan beállított kontrolcsoport létrehozását személyre szabott és tesztelési tevékenységekhez. 365 nap marketing- és személyre szabott cookie
fr Facebook Reklámsüti a hirdetések biztosítására, mérésére és javítására 90 nap Harmadik féltől származó cookie
NID Google Cookie az egyes böngészőbeállítások mentéséhez 6 hónap Harmadik féltől származó cookie
_fbp Facebook Pixel a marketing célból meglátogatott domain azonosítására 3 hónap Harmadik féltől származó cookie
pca-library Adobe Letölti az adatelemzés alapvető összetevőit 365 nap Harmadik féltől származó cookie
google-maps-privacy Google Boltkeresővel együtt használva 365 nap Harmadik féltől származó cookie
rating-views-privacy Bazaarvoice A Bazaarvoice minősítő rendszerhez és a cookie elfogadásához használjuk 365 nap Harmadik féltől származó cookie
MUID Microsoft A visszatérő felhasználók felismerése 391 nap Harmadik féltől származó cookie
_gcl_au Google  A Google Ads arra használja, hogy kísérletezzen a hirdetési hatékonysággal a szolgáltatásaikat használó webhelyeken. 90 nap Harmadik féltől származó cookie
_uetsid Microsoft Adatokat gyűjt a látogatók viselkedéséről több webhelyen, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg – Ez azt is lehetővé teszi a webhely számára, hogy korlátozza ugyanazon hirdetések megjelenítésének számát. egy nap Harmadik féltől származó cookie
_uetvid Microsoft A látogatók nyomon követésére szolgál több webhelyen, hogy releváns hirdetéseket jelenítsen meg a látogató preferenciái alapján. 16 nap Harmadik féltől származó cookie
li_gc LinkedIn A vendégek hozzájárulásának tárolására szolgál a cookie-k nem kötelező célú használatához 2 év Harmadik féltől származó cookie
AnalyticsSyncHistory LinkedIn Információ tárolására szolgál az lms_analytics cookie-val való szinkronizálás időpontjáról a kijelölt országok felhasználói számára. 30 nap Harmadik féltől származó cookie
li_sugr LinkedIn A kijelölt országokon kívüli felhasználó személyazonosságának valószínűségi egyezésének meghatározására szolgál 90 nap Harmadik féltől származó cookie
bcookie LinkedIn Böngészőazonosító cookie a LinkedInhez hozzáférő eszközök egyedi azonosítására a platformon történő visszaélések észlelésére 2 év Harmadik féltől származó cookie
_ga Google Google Analytics cookie 2 év Harmadik féltől származó cookie
lidc LinkedIn Az adatközpont kiválasztásának optimalizálása érdekében 24 óra Harmadik féltől származó cookie
lissc LinkedIn Arra szolgál, hogy a böngészés során minden cookie-hoz megfelelő SameSite attribútum legyen hozzárendelve 365 nap Harmadik féltől származó cookie
UserMatchHistory LinkedIn LinkedIn hirdetésazonosítók szinkronizálása 30 nap Harmadik féltől származó cookie
lang LinkedIn A felhasználó nyelvi beállításainak emlékezésére szolgál Munkamenet Harmadik féltől származó cookie
IDE Google Jelenítse meg a Google hirdetéseket nem a Google által biztosított webhelyeken 1-2 év Harmadik féltől származó cookie
SID Google Tartalmazza a Google-fiókazonosítót és az utolsó Google-bejelentkezés idejét 1-2 év Harmadik féltől származó cookie
APISID Google Google Ads optimalizálás 1-2 év Harmadik féltől származó cookie
SSID Google Google Ads optimalizálás 1-2 év Harmadik féltől származó cookie
CONSENT Google Annak észlelésére szolgál, hogy a látogató elfogadta-e a marketing kategóriát a cookie-bannerben. Ez a cookie szükséges a weboldal GDPR-megfelelőségéhez. 16 év Harmadik féltől származó cookie
SAPISID Google Google Ads optimalizálás 1-2 év Harmadik féltől származó cookie
__Secure-3PSID Google Google Ads optimalizálás 1-2 év Harmadik féltől származó cookie
__Secure-3PAPISID Google Google Ads optimalizálás 1-2 év Harmadik féltől származó cookie
HSID Google Tartalmazza a Google fiók azonosítóját és az utolsó Google bejelentkezés idejét 1-2 év Harmadik féltől származó cookie
NID Google Tartalmazza a helyi Google keresési beállításokat 1-2 év Harmadik féltől származó cookie
SIDCC Google Tartalmazza a Google fiók azonosítóját és az utolsó Google bejelentkezés idejét 1-2 év Harmadik féltől származó cookie
1P_JAR Google Google Ads optimalizálás 30 nap Harmadik féltől származó cookie
__Secure-3PSIDCC Google Google Ads optimalizálás 1-2 év Harmadik féltől származó cookie
SRCHD Microsoft Bing Ads optimalizálás 391 nap Harmadik féltől származó cookie
SRCHHPGUSR Microsoft Bing Ads optimalizálás 391 nap Harmadik féltől származó cookie
_EDGE_V Microsoft Bing Ads optimalizálás 391 nap Harmadik féltől származó cookie
MUID Microsoft Egyedi látogatói azonosítóval rendelkezik 391 nap Harmadik féltől származó cookie
SRCHUID Microsoft Bing Ads optimalizálás 391 nap Harmadik féltől származó cookie
SRCHUSR Microsoft Bing Ads optimalizálás 391 nap Harmadik féltől származó cookie
ABDEF Microsoft Bing Ads optimalizálás 391 nap Harmadik féltől származó cookie
accept-youtube-cookie Google Cookie a YouTube-integrációhoz való hozzájárulás mentéséhez 365 nap Harmadik féltől származó cookie
visitedProducts Adobe Target

Információkat gyűjt arról, hogy a felhasználó hányszor és mely termékeket látogatotta meg korábban 60 nap Marketing és személyre szabott cookie


3.4.2 Az ALDI Online Bevásárlással összefüggő cookie-k

Az alábbi I.4.8 pontban meghatározott ALDI Online Bevásárlás személyre szabott online népszerűsítése érdekében az ALDI marketing célú cookie-kat helyeztet el a www.roksh.com online bevásárlást támogató weboldal ALDI aloldalán („Aloldal”). Míg magát az Aloldalt WeShop Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1121 Budapest, Eötvös út 47-53. E. ép. 1. em. 8.; e-mail: support@roksh.com; „ROKSH”) üzemelteti, addig az ALDI által az Aloldalon elhelyeztetett sütiket és azok segítségével a látogatók bizonyos személyes adatait az ALDI és az alábbi online közösségi média, kereső-böngésző, valamint tartalom szolgáltatók („Szolgáltatók”) kezelik az általuk kezelt hirdetések személyre szabása érdekében az alábbiak szerint:

Az ALDI és a Meta Platforms Ireland Ltd (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland; “Facebook”) a felhasználónak az Aloldal használatával kapcsolatos szokásainak megfigyelése és ez alapján a Facebook által kezelt online hirdetések személyre szabása, amely adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás. Az ALDI által az Aloldalon elhelyeztetett sütiket és általuk gyűjtött információkat a ROKSH mint az ALDI adatfeldolgozója továbbítja az ALDI, illetve az ALDI által az online hirdetések szervezésével adatfeldolgozóként megbízott MindShare Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 53. B. ép. II. em.; www.mindshareworld.com; „MindShare”) médiaügynökség részére. A Facebook Pixel cookie a ROKSH weboldal és az Aloldal felhasználók általi betöltésének, valamint a ROKSH weboldalon történt regisztráció megtörténtének tényét és időpontját rögzíti 180 napig.

Az ALDI és a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; “Google”) a Google által kezelt online hirdetések személyre szabása érdekében Google Ads cookie-kat alkalmaz, amelynek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás. Az ALDI által az Aloldalon elhelyeztetett sütiket és általuk gyűjtött információkat a ROKSH mint az ALDI adatfeldolgozója továbbítja az ALDI, illetve az ALDI által az online hirdetések szervezésével adatfeldolgozóként megbízott MindShare részére.

Az ALDI és a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideó utca 9.; “CM”) a CM által kezelt online hirdetések személyre szabása érdekében CM Programmatic cookie-kat alkalmaznak, amelynek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás. Az ALDI által az Aloldalon elhelyeztetett cookie-kat és az általuk gyűjtött információkat a ROKSH mint az ALDI adatfeldolgozója továbbítja az ALDI, illetve az ALDI által az online hirdetések szervezésével adatfeldolgozóként megbízott MindShare részére. A CM Programmatic süti a ROKSH weboldal és az Aloldal betöltésének, a Weboldalra történt bejelentkezés tényét és időpontját, valamint a felhasználó által ezt megelőzően betöltött weboldal címét; a ROKSH weboldalon a kosárba helyezett termékek összértékét; a felhasználó által a ROKSH weboldalon megadott irányítószámot; valamint a ROKSH weboldalon az e-mailcímes, Google fiókos és Facebook fiókos regisztráció tényét és időpontját rögzíti 540 napig.

A ROKSH weboldal első látogatáskor egy felugró ablak jelenik meg, amely a ROKSH által a ROKSH weboldalon használt cookie-kon túl az ALDI által az Aloldalon elhelyeztetett cookiek-ről is tájékoztatja a felhasználót és lehetővé teszi a cookie-k engedélyezését, illetve elutasítását. A felhasználó a marketing célú cookie-k elfogadásával, illetve elutasításával a ROKSH által használt marketing célú cookie-kon túl egyúttal az ALDI által az Aloldalon elhelyeztetett marketing célú cookie-k alkalmazását is elfogadja, illetve elutasítja. A ROKSH weboldalon elhelyezett cookie tájékoztató egy a jelen tájékoztatóhoz vezető linket is tartalmaz, ahol a felhasználó előzetesen tájékozódhat az ALDI által az Aloldalon elhelyeztetett egyes cookie-król és azok ismérveiről. Ha a felhasználó elutasítja, hogy az ALDI az Aloldalon sütiket helyeztessen el, úgy a Szolgáltatók által kezelt online hirdetések nem kerülnek hozzáigazításra a felhasználónak az ALDI Online Bevásárlással kapcsolatos felhasználói szokásaihoz.

A felhasználó a marketing sütik beállításait a ROKSH cookie tájékoztatójából előhívható ablakban, illetve a böngésző beállításainak módosításával bármikor megváltoztatja: hozzájárulhat a korábban elutasított marketing célú sütik alkalmazásához vagy a már megadott hozzájárulását visszavonhatja, amely utóbbi esetben az érintett sütik is törlésre kerülnek. Az adott süti(k) alkalmazásához való hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

4. Az Ön interakciója velünk

Az Ön elégedettsége kiemelt fontosságú számunkra. Ezért elérhetővé tesszük Önnek ügyfélelégedettségi véleményfelmérésünket, hogy értékes visszajelzéseket kaphassunk Öntől, hogy mennyire elégedett ügyfélszolgálatunkkal és termékeinkkel.

Az ügyfélelégedettségi véleményfelméréssel összefüggő adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása alapján végezzük. Ügyfélelégedettségi felmérésünk feldolgozásával adott esetben egy szolgáltatót bízunk meg, amely kötelezettséget vállal felénk a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések betartására. 

Aktuális ajánlatainkról szívesen küldünk rendszeres tájékoztató e-maileket. Ehhez feliratkozhat hírlevelünkre. Ha feliratkozik hírlevelünkre, abban információkkal látjuk el termékválasztékunkról, aktuális és jövőbeli akcióinkról és ajánlatainkról, nyereményjátékainkról, véleményfelmérésekről és megosztjuk Önnel legjobb mindennapi tippjeinket. A hírlevél küldéséhez e-mail címét használjuk és elemezzük hírlevelünk felhasználását, hogy minél jobban hozzá tudjuk azt igazítani vásárlóink érdeklődéséhez és személyes igényeihez. A feliratkozás doble-opt-in kétszeres megerősítéssel történik. A feliratkozást követően egy olyan e-mailt kap, amelyben arra kérjük, hogy igazolja vissza feliratkozását.

A hírlevelünkkel kapcsolatos adatkezelést a GDPR 6. cikk (1). bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulásával végezzük. A hírlevélküldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonhatja a hírlevél végén található leiratkozási linkre kattintva. A leiratkozást követően még 1 óráig tarthat, hogy a leiratkozás megtörténjen, így kivételes esetekben a köztes időben még kaphat egy hírlevelet. Az Ön ALDI felhasználói fiókjában ezen kívül kiválaszthatja, hogy mely témákban szeretne hírlevelet kapni.

Hírlevelein küldésére adott esetben egy szolgáltatót bízunk meg, amely kötelezettséget vállal felénk a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések betartására. 

Az általunk kínált nyereményjátékokkal összefüggésben az Ön adatait kizárólag a nyereményjáték lebonyolítása céljából kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, kivéve, ha Ön kifejezetten hozzájárul személyes adatok más célú felhasználásához. Az ahhoz szükséges személyes adatai megadása nélkül a nyereményjátékban való részvétel nem lehetséges. Amennyiben a nyerteseket weboldalunkon vagy közösségi média csatornáinkon tesszük közzé, akkor erre csak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kerülhet sor. Az egyes konkrét nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységek körülményeiről az egyes játékokkal kapcsolatos külön adatkezelési tájékoztatók tartalmaznak részletes információt.

Esetleges kérdéseivel, észrevételeivel, panaszaival telefonon (+ 36 23 504 680), e-mailen (info@aldi.hu) vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül is megkeresheti ügyfélszolgálatunkat. Az ügyfélszolgálatot megbízásunkból az ALDI International IT Services Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.; „AIIS”) látja el adatfeldolgozóként.

Amennyiben telefonon fordul ügyfélszolgálatunkhoz, megkeresését megvizsgáljuk, és lehetőség szerint arra azonnal választ adunk. Amennyiben Ön a kapott válasszal nem ért egyet, vagy azonnali válaszadásra nincsen lehetőség, úgy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgytv.”) 17/A. §-a értelmében kötelesek vagyunk a szóban közölt panaszról – az Fgytv.-ben meghatározott személyes adatokat rögzítő – írásbeli jegyzőkönyvet felvenni, majd panaszát írásban megválaszolni.

Az ehhez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint adott hozzájárulása esetén az ügyfélszolgálatunkkal folytatott telefonbeszélgetésekről hangfelvétel készül, amire a telefonbeszélgetés elején a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakra hivatkozással külön felhívják a figyelmét. A hangfelvétel rögzítéséhez a figyelemfelhívást követően szóban adhatja meg a hozzájárulását, amely ugyancsak rögzítésre kerül. A hangfelvételeket az ügyfélszolgálatot ellátó AIIS minőségbiztosítási célokra (az ügyintézés minőségének ellenőrzése érdekében) a hívás időpontjától számított 6 hónapig őrzi meg. A hívásirányításhoz és hangfelvétel rögzítéshez az AIIS az inContact, Inc. (75 Est Towne Ridge Parkway, Tower 1, Salt Lake City, UT 84070, USA; „inContact”) mint al-adatfeldolgozót veszi igénybe, amellyel az USA által a személyes adatok védelmének az EU által biztosítottól eltérő szintű védelemre tekintettel EU modell szerződésen alapuló adatfeldolgozási szerződés kerül megkötésre a feldolgozott személyes adatok megfelelő szintű védelmének biztosítása érdekében. Az esettel kapcsolatos telefonhíváshoz rendelt egyedi azonosítószámra hivatkozással hangfelvétel rögzítéséhez adott hozzájárulás bármikor visszavonható az ügyfélszolgálathoz intézett ilyen tartalmú telefonhívással vagy az adatvedelem@aldi.hu e-mailcímre küldött elektronikus levéllel. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben e-mailen vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül fordul ügyfélszolgálatunkhoz, a megkeresését az Fgytv. 17/A. §-a szerint válaszoljuk meg. Az e-mailen történő kapcsolatfelvétel esetén az Ön e-mail címét, továbbá a megkeresésében az Ön választása szerint megadott adatokat (pl. az Ön neve, lakcíme, telefonszáma) kezeljük. A kapcsolatfelvételi űrlapon kötelezően bekért személyes adatokra a megkeresésének – adott esetben a beszállítónk és szerződéses partnereink bevonásával történő – elintézéséhez van szükségünk. Amennyiben nem bocsátja rendelkezésre a kötelezően kitöltendő adatokat, akkor adott esetben nem tudjuk feldolgozni a megkeresését, ill. teljesíteni az igényét.

Az ügyfélszolgálatunk telefonon, e-mailen vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül történő megkeresésével kapcsolatos adatkezelések jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti, az Fgytv. 17/A. §-ában foglalt jogi kötelezettség teljesítése. A telefonos megkereséséről felvett jegyzőkönyvet és a megkeresésére adott írásbeli válasz másolatát az Fgytv. 17/A. § (6) bekezdése alapján három évig vagyunk kötelesek megőrizni, és azokat az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. Annak érdekében, hogy megkeresését megfelelő időben és szakszerűen megválaszolhassuk, beszállítóink és szerződéses partnereink kompetenciájára is támaszkodunk. A megválaszoláshoz a jogi igények elleni védekezéshez fűződő, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján továbbítjuk feléjük a megkeresését. Beszállítóink és szerződéses partnereink esetében nem zárható ki az adatok az EU-n kívüli harmadik országba való továbbítása. Az adatvédelmi szint az ilyen harmadik országokban eltérhet az EU által biztosítottól. A megkeresés továbbítására a jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme céljából kerül sor [GDPR 49. cikk (1) bekezdés e) pont].

Garanciaportál  

A fogyasztók részére értékesített termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási igények érvényesítése során a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet („NGM Rendelet”) 4. §-a szerint kötelesek vagyunk a fogyasztó nálunk bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a jogszabályban meghatározottak szerinti kezeléséhez. Az NGM Rendelet 6. §-a szerint a kijavításra vagy a szavatossági, ill. jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét.

A szavatossági és jótállási igények bejelentése az aldi.hu oldalon („ALDI weboldal”) található garanciaportálon („Garanciaportál”) történik. A Garanciaportálon kötelezően bekért adatokra a szavatossági, ill. jótállási igény megvizsgálásához és teljesítéséhez van szükség. A szavatossági, ill. jótállási igények intézésében AIIS adatfeldolgozóként működik közre. A Garanciaportálon rögzített adatokat a szavatossági, ill. jótállási igény teljesítése érdekében a mindenkori beszállítók, ill. azok javítószolgálatai felé továbbítjuk.

A jótállási, ill. szavatossági igények teljesítésével kapcsolatos adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése. Ez ennek során felvett jegyzőkönyvek az NGM Rendelet 4. § (6) bekezdése szerint az azok felvételétől számított 3 évig kerülnek megőrzésre.

A hibás teljesítés kapcsán érvényesíthető egyéb igényekre, valamint azok érvényesítésének törvényi határidejére tekintettel a személyes adatok a szerződés megkötésétől, annak teljesítésétől, a szavatossági vagy jótállási igény teljesítésétől vagy elutasításától számított, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. §-a szerinti 5 éves polgári jogi elévülési idő elteltéig kerülnek megőrzésre a jogi igények elleni védekezéshez fűződő, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján.

Beszállítók és szervizpartnerek esetében nem zárható ki az adatok a EU-n kívüli harmadik országba való továbbítása. Az adatvédelmi szint az ilyen harmadik országokban eltérhet az EU által biztosítottól. Az adattovábbítás adott esetben a GDPR 49. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján történik.

Ha felhasználói fiókot regisztrál az ALDI weboldalon, akkor az ennek során megadott személyes adatait az ALDI szolgáltatásoknak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti felhasználási feltételei alapján az ALDI weboldalon történő igénybevételével összefüggésben kezeljük. A kötelezően kitöltendő adatok (megszólítás, név, e-mail cím, születési dátum, felhasználónév és jelszó) rendelkezésre bocsátása a felhasználói fiók létrehozatalához szükséges. Ha ezeket a minimálisan szükséges adatokat nem adja meg, akkor a felhasználói fiók nem hozható létre. A regisztráció után kap egy visszaigazoló linket e-mailben, amelyre kattintva elfogadja a felhasználói fiók létrehozását. Arra is lehetőséget biztosítunk Önnek, hogy Facebook vagy Google fiókkal vagy Apple-ID-val regisztráljon, ill. jelentkezzen be. Ebben az esetben az ALDI weboldalon nincs már szükség külön regisztrációra. Az adattovábbításra vonatkozó további információkat fent talál a funkcióbővítő moduloknál. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok (pl. profiladatok, igénybe vett kínálat, funkciók és szolgáltatások) alapján személyre szabjuk az Ön által kért, ill. használt információkínálatot (pl. weboldal, applikáció, hírlevél).

A felhasználói fiók mindaddig fennmarad, amíg nem kéri annak törlését, ill. nem végzi el saját maga annak törlését. A „Beállításaim” menüpontban a profilját és ezzel együtt a személyes adatait is bármikor törölheti. Technikai okokból ez a törlés legkésőbb három napon belül történik meg. Amennyiben megszegi az ALDI szolgáltatások felhasználási feltételeit, úgy a felhasználói fiókját az ALDI is letilthatja és ezzel törölheti.

Az ALDI weboldalról automatikusan e-mail-értesítéseket kap a saját aktivitásairól (pl. jelszó visszaállítása, jelszó módosítása, értesítések előjegyzett termékekhez stb.). A felhasználói fiókban a „Beállításaim” menüpont alatt közölheti érdeklődési köreit is és beállíthatja a hírlevél küldését.

Az ALDI weboldalon elérhető ALDI Online Kiszállítás elnevezésű elektronikus vásárlási felületen („ALDI Online Kiszállítás”) történő szerződéskötéssel és a szerződés teljesítésével összefüggésben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján gyűjtünk adatokat és e célból továbbítjuk azokat termékek mindenkori beszállítói és a kézbesítést végző közreműködőik felé. A megrendelési folyamat keretében kötelezően bekért adatokra a beszállítóknak, illetve a kézbesítést végző köreműködőiknek a teljesítéséhez van szükségük. Ezen adatok közlése nélkül a megrendelés nem lehetséges. Az online fizetés lebonyolítása fizetési szolgáltatókon keresztül történik, amelyek részére az ehhez szükséges adatok a fizetés lebonyolítása céljából kerül továbbításra. A megrendeléssel és annak teljesítésével kapcsolatos adatok a Ptk. 6:22. §-a szerinti 5 éves polgári jogi elévülési idő elteltéig kerülnek megőrzésre a jogi igények érvényesítése, illetve az ellenük való védekezéshez fűződő, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján.

Az ALDI Online Kiszállítás elnevezésű elektronikus vásárlási felületen történt megrendelésről való számlakiállításhoz az ALDI a felhasználói fiók regisztrálása és a megrendelése alkalmával megadott, számlázáshoz szükséges adatokat az ALDI-nak a Billingo Technologies Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet; e-mail: hello@billingo.hu; „Billingo”) mint az ALDI adatfeldolgozója által a www.billingo.hu cím alatt üzemeltetett online számlázóban vezetett fiókba („Számlázó Fiók”) továbbítja. A megvásárolt termékek vételáráról szóló elektronikus számlát az ALDI ezen Számlázó Fiókon keresztül állítja ki és küldi el Önnek e-mailen. A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja a számla kötelező tartalmi elemei tekintetében GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény („ÁFA tv.”) 169. § e) pontjában előírt jogi kötelezettség teljesítése. A kiállított számlák mint bizonylatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”) 169. §-a által előírt 8 éves időtartamig kerülnek megőrzésre.

Az eddigi és a jövőbeni megrendelésekre vonatkozó információk, valamint a megrendelések alapján kiállított számlák a „Profilom” alatti „Rendeléseim” menüpont alatt tekinthetők meg az alábbi I.4.9 pont szerint. Ha az ALDI felhasználási fiókja törlésre kerül, akkor a felhasználói adatokat anonimizáljuk. Az általunk igénybe vett beszállítókról/ fizetési szolgáltatókról a az adatvedelem@aldi.hu email-címen kérhet tájékoztatást.

Az ALDI együttműködik a www.roksh.com online bevásárlást támogató oldalt („ROKSH weboldal”) üzemeltető WeShop Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 1121 Budapest, Eötvös út 47-53. E. ép. 1. em. 8.; e-mail: support@roksh.com; „ROKSH”). Ennek eredményeképpen Önnek a Weboldal felhasználójalént az ALDI aloldalon („Aloldal”) lehetősége nyílik az ott feltüntetett, egyes ALDI üzletekben („Üzlet”) forgalmazott termékek megtekintésére, kosárba helyezésére és megrendelésére. Az ilyen módon megrendelt termékekre vonatkozó adásvételi szerződés az ALDI és a felhasználó, míg a ROKSH weboldal használatára, a termékek összegyűjtésére és házhozszállítására vonatkozó szerződés a ROKSH, illetve annak személyes bevásárlója és a felhasználó között jön létre. A ROKSH weboldalon leadott rendelésben foglalt termékek árát a felhasználó közvetlenül a ROKSH-nak utalja át annak érdekében, hogy a ROKSH a felhasználó képviseletében megfizesse a felhasználó részére megvásárolt termékek ellenértékét az ALDI-nak (a fentiek szerinti együttműködés együttesen: „ALDI Online Bevásárlás”). Annak érdekében, hogy az ALDI az egyébként a ROKSH által üzemeltetett Aloldalt meglátogató felhasználókhoz az ALDI Online Bevásárlást népszerűsítő, személyre szabott online hirdetéseket juttathasson el, a Társaság az Aloldalon marketing célú cookie-kat helyeztet el, amiről bővebben a fenti I.3.4.2 pont alatt tájékozódhat.

Az ALDI Online Bevásárlással kapcsolatban a ROKSH által végzett adatkezelési tevékenységekre a ROKSH https://www.bevasarlas.roksh.com/adatvedelem és https://www.roksh.com/cookiek címek alatt elérhető adatkezelési, illetve cookie tájékoztatója, míg a Társaság adatkezelési tevékenységeire az alábbi rendelkezések irányadók.

Az ALDI Online Bevásárlás keretében történő megrendelés esetén a ROKSH a felhasználó által a ROKSH weboldalon történt regisztrációja és a megrendelése alkalmával megadott, számlázáshoz szükséges adatokat, mint mint a felhasználó neve, címe, e-mail címe és a vásárlásra vonatkozó adatok, a Társaságnak a Billingo által a www.billingo.hu cím alatt üzemeltetett online számlázóban vezetett Számlázó Fiókba továbbítja. A felhasználó által a ROKSH közreműködésével megvásárolt termékek vételárát az ALDI az ezen Számlázó Fiókon keresztül állítja ki és küldi el e-mailen a felhasználó részére. A megvásárolt termékek ellenértékről az ALDI és a ROKSH az ALDI által a felhasználó részére a Számlázó Fiók segítségével kiállított számla azonosítója és az abban foglalt vételár alapján számolnak el egymással, amely adatokat a Számlázó Fiókból a ROKSH gyűjt össze és továbbít az ALDI részére rendezett formában. A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja a számla kötelező tartalmi elemei tekintetében GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti és az 169. § e) pontjában előírt jogi kötelezettség teljesítése. A kiállított számlák mint bizonylatok az Sztv. 169. §-a által előírt 8 éves időtartamig kerülnek megőrzésre.

Az ALDI Online Bevásárlás vonatkozásában az ALDI a termékért, míg a ROKSH a megrendelés lehetővé tételével és teljesítésével kapcsolatos szolgáltatásokért felel. Ennek megfelelően a termékekkel kapcsolatos felhasználói panaszokat az ALDI köteles kivizsgálni és megválaszolni. Ha azonban a felhasználó a termékkel kapcsolatos panaszát nem vagy részben nem az azért felelős ALDI, hanem a ROKSH részére juttatja el, a ROKSH az ALDI adatfeldolgozójaként továbbítja azt az ALDI felé. Az ALDI panaszkezeléssel kapcsolatban végzett adatkezeléséről bővebben a fenti I.4.4 pont alatt tájékozódhat.

Az ALDI weboldalon a „Profilom” alatti „Rendeléseim” menüpont alatt igénybe veheti az ALDI Online Kiszállítás keretében leadott rendelések és az az azokról kiállított elektronikus számlák kezelését lehetővé tevő szolgáltatást. Ez az ALDI szolgáltatás lehetővé teszi, hogy rendeléseit és az azokról kiállított számlákat kezelje, valamint egyes megvásárolt termékeket megkeressen. Jótállás alá eső termékek esetén a szolgáltatás tájékoztató jelleggel feltünteti a fennmaradó jótállási időt. Ezen szolgáltatással összefüggésben a rendelésein és az azokról kiállított számlákon szereplő személyes adatait az ALDI szolgáltatások GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti felhasználási feltételei alapján kezeljük. Az ALDI felhasználási fiók törlése esetén a felhasználói adatok a fenti I.4.7 pont szerint anonimizálásra kerülnek.

A karrier.aldi.hu cím alatt a HOFER South-East („HOFER S/E”) vállalatcsoporthoz tartozó vállalkozások által közösen működtetett karrieroldalon („Karrieroldal”) egy ún. pályázói profil létrehozatalát követően jelentkezni tud az ALDI, az AIIS és a HOFER Magyarország Ingatlan Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.), illetve a HOFER S/E vállalatcsoporthoz tartozó további vállalkozások által ott meghirdetett állásokra.

A pályázói profilhoz az Ön által megadott személyes adatok - beleértve a pályázói profilján keresztül feltöltött személyes adatokat tartalmazó dokumentumok (önéletrajz, motivációs levél) - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a kiválasztási folyamat lefolytatása és a munkaszerződés megkötését megelőző lépések céljából kerülnek kezelésre. Ehhez kizárólag azokat az adatokat kérjük megadni, amelyek a pályázói profil létrehozásához szükségesek. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy semmilyen körülmények között nem kívánunk ún. különleges adatokat (például faji vagy etnikai származásra, nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre vonatkozó személyes adat) kezelni, így ilyen adatokat kérjük ne tüntessen fel a pályázói profilban. A pályázói profiljában szereplő adatokat Ön bármikor ellenőrizheti, módosíthatja és magát a pályázói profilt is bármikor törölheti. A pályázói profiljába történt utolsó belépéstől számított egy év elteltével a pályázói profilja automatikusan törlésre kerül.

Erkölcsi bizonyítvány bemutatását kizárólag abban az esetben kérjük, amennyiben törvény vagy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 11. §-ában meghatározottak szerint a munkáltató a betölteni kívánt munkakörben korlátozza vagy kizárja büntetett előéletű személy foglalkoztatást. Kérjük erkölcsi bizonyítvány másolatát ne töltse fel a pályázói profiljába, annak bemutatása csak sikeres kiválasztási folyamatot követően szükséges.

Amennyiben kéri, lehetősége van bejelölni, hogy sikertelen álláspályázat esetén további, hasonló állásajánlatokkal keressük meg. Az erre vonatkozó igény esetén a megadott személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása alapján az Önnel további állásajánlatokra történő megfelelésének megítélésével és az ezzel összefüggésben az Önnel való kapcsolatfelvétel céljából a kiválasztási folyamat lezárultát követő 1 évig kezeljük. Az ehhez való hozzájárulását a Karrieroldal megfelelő opciójára kattintással adhatja meg. Ha próbanapra vagy hasonló eseményre regisztrált, akkor személyes adatait ugyancsak az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása alapján kezeljük az eseményt követő 1 évig. Az ezen adatkezelésekhez adott hozzájárulását a pályázói profil beállításainak módosításával, a pályázói profilja törlésével, illetve az adatvedelem@aldi.hu-ra, vagy a HOFER S/E vállaltcsoportnak az adott állást meghirdető vállalkozása, mint adatkezelő postai címére küldött ilyen tartalmú üzenettel vonhatja vissza. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

További tájékoztatást a Karrieroldalon kaphat.

Weboldalainkon Önt részben a szerződéses partnereink megfelelő weboldalaira is átirányíthatjuk, mint például az ALDI UTAZÁS. Ezzel összefüggésben nem továbbítunk személyes adatokat. A mindenkori adatkezelő a szerződéses partner oldalának adatkezelési tájékoztatójában, ill. impresszumában került feltüntetésre. A szerződéses partnerek weboldalaira az ott elhelyezett adatkezelési tájékoztatók irányadók. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató kizárólag az fenti I.1 pontban feltüntetett weboldalakra vonatkozik.

Az Ön által kiválasztott akciós termékekre vonatkozóan emlékeztető szolgáltatást kínálunk Önnek. Ennek keretében beállíthatja, hogy az ALDI weboldalon e-mailben, az ALDI applikációban pedig e-mailben vagy push üzenetben emlékeztetőt küldjünk egy ajánlatra vonatkozóan. A személyes adatai e célból való kezelésének a jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása.

Az emlékeztető szolgáltatás igénybevételéhez regisztrálnia kell egy felhasználási fiókot az ALDI weboldalon, ill. be kell jelentkeznie a már meglévő fiókjába. A regisztráció után kap egy visszaigazoló linket e-mailben. Amint visszaigazolta a regisztrációt, emlékeztetőt helyezhet el a kiválasztott termékénél. Ezt a beállítást az értesítés előtt bármikor visszavonhatja az adott terméknél.

Az ALDI applikáció lehetővé teszi, hogy e-mail értesítést és push-üzenetet kapjon a végberendezésére. Ahhoz, hogy ilyen emlékeztetőt kapjon felhasználói fiókot kell regisztrálnia, ill. be kell abba jelentkeznie. Az ALDI applikáció telepítésénél hozzájárulhat a push-üzenetek küldéséhez. A beállításokban a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amint az emlékeztető szolgáltatást az ALDI applikációban aktiválta és hozzájárult a push-üzenetek küldéséhez, a megjelölt termék értékesítése előtt egy nappal emlékeztetőt kap e-mailben, ill. push-üzenetben. Ha az applikációban nem járult hozzá push-üzenetek küldéséhez, az emlékeztető szolgáltatás igénybevétele esetén csak e-mailben fog kapni emlékeztetőt.

Az emlékeztető szolgáltatás aktiválása csak akkor megengedett, ha annak Ön a címzettje.

5. A cookie-k és hasonló technológiák státusza

Itt megtekintheti az Ön által elfogadott cookie-k és hasonló technológiák státuszát és szükség szerint beállíthatja azokat.

Azzal, hogy ezen technológiák alkalmazását elfogadja, hozzájárul ahhoz, hogy az adatokat az USA-ba továbbítsuk. Kérjük, tájékozódjon az I.2.3 pontban azokról a kockázatokról, amelyek az EU-n kívüli adattovábbítással kapcsolatosak. A különböző eszközkategóriákra vonatkozóan további információkat talál a fenti I.3.2 és I.3.3 pontok alatt.

Amennyiben itt nem tudja végrehajtani a kívánt beállításokat, úgy az I.1 pontban felsorolt weboldalak vonatkozásában az internet böngészőjében állíthatja be a cookie-k és hasonló technológiák alkalmazását.

A beállítások megerősítése Az összes elfogadása

Ha weboldalaink valamennyi funkcióját használni kívánja és ehhez teljeskörűen hozzájárult a cookie-k és hasonló technológiák alkalmazásához, akkor jelölje be mindkét négyzetet a marketing- és személyreszabás céljából használt sütikre, ill. a harmadik fél szolgáltatókra vonatkozóan. Ha vissza kívánja vonni a hozzájárulását, akkor távolítsa el a vonatkozó kijelölést és ezt követően kattintson a „Beállítások megerősítése” gombra. Beállításai ezzel véglegessé válnak.

II. Impresszum

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. mint a www.aldi.hu cím alatt elérhető ALDI weboldal üzemeltetője az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker. Tv.”) szerint információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató az ALDI szolgáltatások felhasználási feltételeiben foglaltakon túl az alábbiak szerint is hozzáférhetővé teszi az Eker. Tv. 4. § (1) bekezdése szerinti adatokat:

a) a szolgáltató neve: ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.
b) a szolgáltató székhelye: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.
c) a szolgáltató elérhetősége:

d) a szolgáltató nyilvántartást vezető cégbírósága és cégjegyzékszáma: nyilvántartja a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cg.13-06-058506 cégjegyzékszám alatt
e) a szolgáltató adószáma: 22234663-2-44

Az ALDI weboldal használata során tiszteletben kell tartani a szerzői jogokat, név- és védjegyjogokat, valamint harmadik személyek jogait. A weboldal teljes tartalma – ideértve a képeket, videókat, zenét, szöveget és védjegyeket – oltalom alatt állhat. A felhasználó vállalja, hogy tartózkodik a tartalmak bármilyen visszaélésszerű felhasználásától, különösen attól, hogy azokat nem használja fel magán- vagy kereskedelmi webes ajánlatokban, ill. egyéb módon kereskedelmi célokra. Ugyanez vonatkozik a weboldal tartalmának a fent említett célokra történő letöltésére és felhasználására is.