Rendelés módosítása Módosítások bezárása

Kosár frissítése

For the Privacy Notice on the processing of partner contact details click here.

Tájékoztatás beszállítóink és partnereink részére

Hatályos: 2022. augusztus 29-től

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (székhely: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.; e-mail cím: adatvedelem@aldi.hu; „ALDI” vagy „Társaság”) a beszállítókkal, támogatható szervezetekkel, szakértőkkel és tanácsadókkal mint partnereivel és lehetséges partnereivel („Partner”) történő üzleti vagy egyéb szerződéses jogviszony létesítése, teljesítése, módosítása, megszüntetése és az ezzel összefüggő kapcsolattartás (összefoglalóan: „Kapcsolattartás”) során szükségszerűen kezel a Partner részéről kapcsolattartóként eljáró személyekre mint érintettekre vonatkozó bizonyos, az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információkat („Kapcsolattartói Adatok”).

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) a Kapcsolattartói Adatok kezeléséről, valamint az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről ad tájékoztatást.

A jelen Tájékoztató nem érinti az ALDI egyéb tájékoztatóit, illetve szabályzatait. A jelen Tájékoztatóban foglaltak a Társaság egyéb tájékoztatóiban és szabályzataiban írtakkal összhangban értelmezendők.

2. A TÁJÉKOZTATÓ MEGISMERÉSE, ELÉRHETŐSÉGE ÉS MÓDOSÍTÁSA

A jelen Tájékoztató elektronikus formában a Társaság honlapján a https://www.aldi.hu/hu/customer-services/privacy-policy.html cím alatt férhető hozzá.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal saját mérlegelése alapján bármikor, a hatályos jogszabályokkal összhangban módosítsa vagy visszavonja. A jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, újonnan feltárt biztonsági kockázat, vagy érintetti visszajelzés miatt szükség van.

A Társaság a Tájékoztató módosított hatályos szövegét a fentiekkel azonos módon, elektronikusan teszi elérhetővé.

3. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉSI CÉLOK

3.1. Beszállítókkal történő Kapcsolattartás

Az ALDI által a beszállítókkal mint Partnerekkel („Beszállító”) történő Kapcsolattartással összefüggésben kezelt Kapcsolattartói Adatok köre, az adatkezelési célok, az adatkezelés jogalapja, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre az alábbiakban kerül bemutatásra.

A Beszállítók az ALDI beszerzési rendszereiben történő rögzítéséhez egy szállítói törzsadatlapot töltenek ki és küldenek meg az ALDI részére, amely törzsadatlap a Beszállító részéről kapcsolattartásra jogosult személy nevét, telefonszámát, sürgősségi telefonszámát és e-mail címét tartalmazza.

Adatkezelő

ALDI

A kezelt személyes adatok köre:

Beszállítói kapcsolatartói adatok:

 • kapcsolattartó személy neve
 • kapcsolattartó személy telefonszáma
 • kapcsolattartó személy sürgősségi telefonszáma
 • kapcsolattartó email címe
 • kapcsolattartó részéről érkező kommunikációk (levelek, utasítások, értesítések)

A kezelt személyes adatok megismerésére jogosultak köre

Az ALDI munkaszervezetén belül:

 • az ALDI beszerzései munkatársai, menedzserei, vezetői;
 • az ALDI ügyviteli osztályának beszállítói számlákkal foglalkozó dolgozói

Az adatkezelés célja:

Beszállítói szerződések létesítése, teljesítése, módosítása, megszüntetése, a szerződésből eredő jogok érvényesítése érdekében történő kapcsolattartás (napi szintű végrehajtása).

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződéses kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja), magánszemély szállító (pl. egyéni vállalkozó) esetén a szerződés megkötése és teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja).

Az ALDI jogos érdeke, hogy a Beszállítóval szerződéseket kössön és azokat teljesítse, amihez elengedhetetlen a kapcsolattartói adatok kezelése. Figyelemmel az adatkezelés jellegére és a kezelt adatok körére (elsődlegesen munkahelyi kapcsolattartási adatok) az érintettek személyes adatainak védelmét szükségessé tevő érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget az adatkezelő jogos érdekével szemben.

A kapcsolattartási adatok átadására annak rögzítése mellett kerül sor, hogy a kapcsolattartó személyes adatainak kezelésére a Partner mint átadó megfelelő jogalappal rendelkezik (jellemzően a kapcsolattartó a Partner munkavállalója vagy vezető tisztségviselője, és munkahelyi telefonszáma és e-mail címe kerül megadásra).

Az adatkezelés időtartama:

A szállítói törzsadatlapon szereplő személyes adatok (név, telefonszám) a Beszállítóval való szerződéses együttműködés időtartama alatt kerül tárolásra, mindaddig amíg azt nem aktualizálják (például új kapcsolattartó kijelölése esetén) vagy nem törlik (például a Beszállítóval való szerződéses együttműködés megszűnése esetén).

Amennyiben a Beszállítóval a szerződés nem jön létre, vagy a szerződéses együttműködés megszűnik, a szállítói törzsadatlap az ezt követő általános 5 éves polgári jogi elévülési idő leteltekor megsemmisítésre kerül.

Amennyiben a Beszállítóval a szerződés létrejön a szerződés megszűnését követő 8 év - a számviteli előírások betartása érdekében - az az időtartam, amelynek elteltével a kezelt személyes adatok törlésre kerülnek.

Adatfeldolgozó:

Az adatkezelés során nem történik adatfeldolgozás.

Személyes adatok címzettjei:

Nincs címzett.

Adatbiztonságról való tájékoztatás:

Az ALDI a Beszállítóval kötendő szerződések teljesítéséhez szükséges lehető legszűkebb körű személyes adatokat tárolja. A megadott kapcsolattartási adatokhoz csak az erre jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá, annak feltöltését, szerkesztését, másolását csak megfelelő jogosultsággal lehet elvégezni, mellyel kizárólag a Beszállítókkal történő kapcsolattartásban részt vevő ALDI munkavállaló rendelkezik, aki a törlésről a megőrzési idő leteltét követően haladéktalanul gondoskodik. A kapcsolattartói adatok az ALDI saját szerverén kerülnek tárolásra olyan mappában, amelyhez csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkavállalók kapnak hozzáférést.

3.2. Támogatható szervezetekkel történő Kapcsolattartás

Az ALDI-hoz számos támogatási- vagy együttműködési megkeresés érkezik elektronikus formában támogatható szervezetektől mint Partnerektől („Szervezet”), amely megkeresések a beérkezést követően törlésre kerülnek.

Az ALDI által a Szervezetekkel történő Kapcsolattartással összefüggésben kezelt Kapcsolattartói Adatok köre, az adatkezelési célok, az adatkezelés jogalapja, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre az alábbiakban kerül bemutatásra.

Adatkezelő

ALDI

A kezelt személyes adatok köre:

Szervezeti kapcsolattartói adatok:

 • kapcsolattartó neve
 • kapcsolattartó címe
 • kapcsolattartó telefonszáma
 • kapcsolattartó email címe
 • a támogatási- vagy együttműködési megkeresésekkel kapcsolatos adatok (pl. támogatás összege, ideje, tartalma, jóváhagyás / elutasítás indokolása)

A kezelt személyes adatok megismerésére jogosultak köre

Az ALDI munkaszervezetén belül:

 • az ALDI támogatások elbírálásáért és adminisztrációjáért felelős osztályának munkavállalói
 • Kapcsolattartásért felelős munkavállalói, illetve az együttműködési szerződést aláíró vezetők
 • az ALDI pénzügyeivel foglalkozó dolgozói

Az adatkezelés célja:

Támogatási szerződések létesítése, teljesítése, módosítása, megszüntetése. Válaszadás az adott Szervezetnek a támogatási- vagy együttműködési megkeresések elbírálásával kapcsolatban, valamint a támogatással vagy együttműködéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adott Szervezettel történő kapcsolatfelvételhez, illetve kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

Figyelemmel arra, hogy a kapcsolatfelvételre jellemzően az érintett kezdeményezése alapján kerül sor, így az érintettnek kifejezetten érdeke fűződik a személyes adatainak a megkeresés tárgyához kapcsolódóan történő kezeléséhez, tehát nem azonosítható olyan érintetti jog vagy szabadság, mely az adatkezelést akadályozná.

Az adatkezelés időtartama:

A Szervezetek részéről beérkező elektronikus megkeresések feldolgozás után törlésre kerülnek.

A rögzített adatok 5 éves polgári jogi elévülési idő leteltéig, az adományozással kapcsolatos bizonylatok a számviteli előírások szerint 8 évig kerülnek megőrzésre.

Adatfeldolgozó:

Az ALDI International IT Services Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.; Tel: +36 23 533-75) mint az ALDI vásárlói ügyfélszolgálatát üzemeltető adatfeldolgozó.

Személyes adatok címzettjei:

Az adatfeldolgozón kívül nincs további címzett.

Adatbiztonságról való tájékoztatás:

Az ALDI a Szervezetekkel kötendő szerződések teljesítéséhez szükséges lehető legszűkebb körű személyes adatokat tárolja. A megadott kapcsolattartási adatokhoz csak az erre jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá, annak feltöltését, szerkesztését, másolását csak megfelelő jogosultsággal lehet elvégezni, mellyel kizárólag a Szervezetekkel történő kapcsolattartásban részt vevő ALDI munkavállaló rendelkezik, aki a törlésről a megőrzési idő leteltét követően haladéktalanul gondoskodik. A kapcsolattartói adatok az ALDI saját szerverén kerülnek tárolásra olyan mappában, amelyhez csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkavállalók kapnak hozzáférést.

3.3. Szakértőkkel történő Kapcsolattartás

Az ALDI bizonyos feladatok ellátására szakértőket és szakmai tanácsadókat („Szakértő”) vesz igénybe, akikkel mint Partnerekkel történő Kapcsolattartással összefüggésben kezelt Kapcsolattartói Adatok köre, az adatkezelési célok, az adatkezelés jogalapja, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre az alábbiakban kerül bemutatásra.

Adatkezelő

ALDI

A kezelt személyes adatok köre:

Szakértői kapcsolattartói adatok:

 • kapcsolattartó neve
 • kapcsolattartó címe
 • kapcsolattartó telefonszáma
 • kapcsolattartó email címe
 • a szakértői feladatokkal kapcsolatos adatok (pl. a szakértői tevékenység ideje, tartalma, szakmai indokolása stb.)

A kezelt személyes adatok megismerésére jogosultak köre

Az ALDI munkaszervezetén belül:

 • az ALDI illetékes osztályának a Szakértőkkel való Kapcsolattartásért felelős munkavállalói, illetve az együttműködési szerződést aláíró vezetők
 • az ALDI pénzügyeivel foglalkozó dolgozói

Az adatkezelés célja:

Szakértői szerződésesek létesítése, teljesítése, módosítása, megszüntetése, a szerződésből eredő jogok érvényesítése érdekében történő kapcsolattartás (napi/heti vagy megbízás szerinti végrehajtása).

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződéses kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja), magánszemély Szakértő (pl. egyéni vállalkozó) esetén a szerződés megkötése és teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja).

Az ALDI jogos érdeke, hogy a Szakértővel szerződéseket kössön és azokat teljesítse, melyhez elengedhetetlen a kapcsolattartói adatok kezelése. Figyelemmel az adatkezelés jellegére és a kezelt adatok körére (elsődlegesen munkahelyi kapcsolattartási adatok) az érintettek személyes adatainak védelmét szükségessé tevő érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget az adatkezelő jogos érdekével szemben.

A kapcsolattartási adatok átadására annak rögzítése mellett kerül sor, hogy a kapcsolattartó személyes adatainak kezelésére az átadó megfelelő jogalappal rendelkezik (jellemzően a kapcsolattartó az adatot átadó fél munkavállalója vagy vezető tisztségviselője, és munkahelyi telefonszáma és e-mail címe kerül megadásra).

Az adatkezelés időtartama:

A Kapcsolattartói Adatok a Szakértővel való szerződéses együttműködés időtartama alatt kerülnek tárolásra, mindaddig amíg azt nem aktualizálják (például új kapcsolattartó kijelölése esetén) vagy nem törlik (például a Szakértővel való szerződéses együttműködés megszűnése esetén.)

Amennyiben a Szakértővel a szerződés nem jön létre, vagy a szerződéses együttműködés megszűnik, a megadott kapcsolattartói adatok az ezt követő általános 5 éves polgári jogi elévülési idő leteltekor megsemmisítésre kerülnek.

Amennyiben a Szakértővel a szerződés létrejön a szerződés megszűnését követő 8 év - a számviteli előírások betartása érdekében - az az időtartam, amelynek elteltével a kezelt személyes adatok törlésre kerülnek.

Adatfeldolgozó:

Az adatkezelés során nem történik Adatfeldolgozás.

Személyes adatok címzettjei:

Az adatkezelés során nincs címzett.

Adatbiztonságról való tájékoztatás:

Az ALDI a Szakértőkkel kötendő szerződések teljesítéséhez szükséges lehető legszűkebb körű személyes adatokat tárolja. A megadott kapcsolattartási adatokhoz csak az erre jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá, annak feltöltését, szerkesztését, másolását csak megfelelő jogosultsággal lehet elvégezni, mellyel kizárólag a Szakértőkkel történő kapcsolattartásban részt vevő ALDI munkavállaló rendelkezik, aki a törlésről a megőrzési idő leteltét követően haladéktalanul gondoskodik. A kapcsolattartói adatok az ALDI saját szerverén kerülnek tárolásra olyan mappában, amelyhez csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkavállalók kapnak hozzáférést.

4. AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az érintett - azaz az, akinek személyes adata a fentiekben meghatározott szerződések előkészítése, megkötése vagy teljesítése során kezelésre kerül - a fenti személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor jogosult tájékoztatást, valamint azokhoz való hozzáférést (ideértve másolat kérését is) kérni, továbbá az adatok helyesbítését, törlését és az adatkezelés korlátozását is kérheti. A fentiekkel kapcsolatban az ALDI szerződéses kapcsolattartójával a szerződésben rögzített címen, az adatvédelmi koordinátorral az adatvedelem@aldi.hu e-mail címen és a 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2. postai címen lehet kapcsolatba lépni. Az ALDI a fentiekkel kapcsolatos kérelemnek egy hónapon belül köteles eleget tenni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az ALDI a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

A személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi jogokat és jogorvoslati lehetőségeket, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a GDPR (így különösen a GDPR 12-22., 77- 79. és 82. cikkei), valamint az alábbi pontok tartalmazzák.

A tájékoztatás keretében az ALDI e helyen külön is felhívja a figyelmét, hogy az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a személyes adatainak az ALDI jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az ALDI a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az ALDI bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.1 Tájékoztatáshoz való jog:

Amennyiben az ALDI az Érintettre vonatkozó személyes adatot kezel, az ALDI köteles az Érintettnek tájékoztatást nyújtani – az Érintett erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az ALDI és képviselője személyéről és elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről, illetve az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá, amennyiben nem az Érintett az adatok forrása, úgy a személyes adatok forrásáról és az érintett személyes adatok kategóriáiról, amennyiben az Érintett még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Az ALDI ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Érintett rendelkezésre bocsátásával adja meg.

4.2 Hozzáférési jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az ALDI-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok nem az Érintettől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat.

Az Érintett kérése esetén az ALDI az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. A Érintett által kért további másolatokért az ALDI az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről a Társaság az Érintett kérésére tájékoztatást ad.

4.3 Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az ALDI indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.4 Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az ALDI által kezelt személyes adatainak a törlését kérje, az ALDI pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Az ALDI többek között akkor köteles törölni az Érintett kérésére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben az Érintett az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat az ALDI -ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az ALDI korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az ALDI ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az ALDI-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az ALDI jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az ALDI az Érintettet, amennyiben kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

4.6. Tiltakozáshoz való jog, automatizált döntéshozatal

A GDPR 21. cikkében részletezett esetekben az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

Automatizált döntéshozatalra, illetve profilozásra nem kerül sor.

4.8 A jogok gyakorlásának keretei

Az ALDI indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az ALDI a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha az ALDI nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál.

A fenti információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Érintett személyazonosságát.

Ha a megítélése szerint az Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit, az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, amely Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11.; Tel: +36 1 391 1400; Fax: +36-1-391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Weboldal: http://naih.hu/; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A fentieken túl az Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra is jogosult. Az ilyen per törvényszéki hatáskörébe tartozik, amelyet az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthat. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon lehet tájékozódni: www.birosag.hu.

Biatorbágy, 2022. augusztus 29.