Kérdőives nyereményjáték - Játékszabályzat


KÉRDŐÍVES NYEREMÉNYJÁTÉK - JÁTÉKSZABÁLYZAT


Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (székhelye: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2., a továbbiakban: „Szervező”) „KÉRDŐÍVES NYEREMÉNYJÁTÉK” néven promóciós nyereményjátékot (a továbbiakban: „Játék”) hirdet.

1.  A Játékban való részvétel feltételei

A Szervező által szervezett Játékban

a)    az a 18. életévét betöltött természetes személy vehet részt, aki Magyarországon állandó    lakóhellyel rendelkezik és

b)    aki a Játék időtartama alatt valamelyik ALDI üzletben tetszőleges értékben vásárol (és azt ezt igazoló blokkot megőrzi), és

c)    aki a Játék időtartama alatt kitölti a szerintem.aldi.hu weboldalon található kérdőívet, és

d)    a kérdőív kitöltése után neve és e-mail címe megadásával a Játékra regisztrál és akként nyilatkozik, hogy elfogadja     a Játékszabályzat feltételeit és annak részeként az Adatkezelési tájékoztatót.

A Játékban a Szervezőnek és a kapcsolt vállalkozásainak munkavállalói, vezető tisztségviselői, továbbá a Szervezővel és a kapcsolt vállalkozásaival megbízási, vállalkozási, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt.

2. A Játék időtartama

A Játék 2021. március 1. napján 00 órától 2021. december 31. 24 óráig tart, az ezen időszakban regisztrált és a jelen Játékszabályzatnak megfelelő jelentkezések vesznek részt a Játékban.

3. A Játék menete

A Szervező a 4. pontban meghatározott Nyereményeket sorsolja azon, az 1. pontban foglalt feltételeknek megfelelő játékosok között, akik a Játék 2. pontban meghatározott időtartamában regisztrálnak a Játékra.

A játékosok a Játék időtartama alatt havonta egyszer regisztrálhatnak, az ezt meghaladó regisztrációt a Szervező a nyeremények sorsolásakor nem veszi figyelembe.
A Játékban való részvételhez a résztvevőnek ki kell töltenie a szerintem.aldi.hu weboldalon található kérdőívet (a továbbiakban: Kérdőív), valamint meg kell őriznie az adott hónap vásárlásáról szóló blokkot. A Szervező a kérdőívre adott válaszokat anonimizálja, azokat statisztikai célokra használja fel.  
A Szervező a hónap nyereményeit a tárgyhónapban regisztrált Játékosok között sorsolja. A Játékos a regisztrációkor a vásárlást igazoló blokkot nem küldi meg a Szervezőnek, azonban a nyeremény átvételének feltétele, hogy a blokkot a Szervezőnek bemutassa, ezért a Szervező kéri a Játékosokat, hogy a vásárlást igazoló blokkot a tárgyhónapot követő hónap végéig őrizzék meg.

A Szervező kizárólag a hozzá megérkezett és a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő regisztrálók között sorsolja a nyereményeket. A Szervező a hibás vagy érvénytelen regisztrációkért (pl. érvénytelen e-mail cím megadása, kérdőív kitöltése nélküli regisztráció) valamint a játékos érdekkörében felmerülő egyéb hibákért (pl. a távközlési rendszer hibáiért) felelősségét kizárja. Amennyiben a nyertesnek kisorsolt játékos a tárgyhavi vásárlását blokk bemutatásával igazolni nem tudja, a regisztrációja szintén érvénytelennek minősül és a nyeremény átvételére nem jogosult.

4. A nyeremények

A Játék időtartama alatt a Szervező minden hónapban 10 db, egyenként 20.000 forint értékű ALDI vásárlási utalványt sorsol a játékosok között. A vásárlási utalványok érvényességi ideje 1 év.

A vásárlási utalványok bármely magyarországi ALDI üzletben beválthatóak. A vásárlási utalványokból készpénz nem adható vissza. A vásárlási utalványok készpénzre nem válthatók, hamisításuk, sokszorosításuk szigorúan tilos. Az elveszett vagy bármely okból megsemmisült vásárlási utalványok pótlása, cseréje nem lehetséges. A nem eredeti, megsérült vagy megrongálódott vásárlási utalvány beváltását a beváltást végző ALDI üzlet alkalmazottja visszautasíthatja.

A Szervező 2021. augusztus hónapban a fentebb említett nyerteseken kívül egy extra nyertest is sorsol, aki egy ausztriai utazást nyer. Az utazás részletei az alábbiak: a nyeremény az ausztriai Raurisban található Hotel Sonnhof szállodába érvényes. Az ajánlat 2 fő részére 3 éj tartózkodást és  all inclusive light ellátást tartalmaz. A tájékoztatás nem teljes körű, a részleteket a Szervező e-mailen egyezteti a nyertessel. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (ALDI) nem szervezője és közvetítője az utazásnak. Valamennyi utazás szervezője, ill. közvetítője az Eurotours GmbH (Kirchberger Straße 8, 6370 Kitzbühel, Ausztria, nyilvántartási szám: T0-000028). Az utazási szerződés feltételeit és az adatkezelési tájékoztatót kérjük, keresse az aldi-utazas.hu weboldalon, vagy hívja az ALDI Utazás telefonos ügyfélszolgálatát a 06 80 020 288 telefonszámon.
A Szervező a sorsolást automatizált gépi sorsolás útján bonyolítja. A Szervező kizárólag a hozzá megérkezett és a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő regisztrálók között sorsolja a nyereményeket.


5. A nyertesek sorsolása, a nyeremények átadása

A nyeremények sorsolására a Szervező székhelyén, havonta kerül sor az alábbi időpontokban:
2021.04.06. 13:00
2021.05.05. 13:00
2021.06.07. 13:00
2021.07.05. 13:00
2021.08.05. 13:00
2021.09.06. 13:00
2021.10.05. 13:00
2021.11.05. 13:00
2021.12.06  13:00
2022.01.05. 13:00

A Szervező a sorsolást automatizált gépi sorsolás útján bonyolítja. A Szervező minden sorsolás alkalmával az előző naptári hónapban érkezett regisztrációk közül 10 nyertest sorsol.

A Szervező a nyerteseket a regisztrációkor megadott e-mail címen értesíti, a sorsolást követő 5 napon belül.

A nyerteseknek 5 munkanapon belül szükséges válasz e-mailben megerősíteniük a nyeremény elfogadását, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatok és a vásárlást igazoló blokk másolatának vagy arról készült fénykép egyidejű megküldésével. Ha az előzőek szerinti együttműködési kötelezettségét a nyertes határidőn belül nem teljesíti, a nyereményre való jogosultságát elveszti.

A nyereményeket a Szervező a nyerteshez legközelebb eső üzletében adja át, az átadás pontos időpontját és helyszínét a Szervező e-mailen egyezteti a nyertesekkel.

6. Információ a Játékról

A Játékkal kapcsolatos információk és a Játék hivatalos játékszabályzata a szerintem.aldi.hu oldalon jelennek meg.

A Szervező 2021. augusztus hónapban a fentebb említett nyerteseken kívül egy extra nyertest is sorsol, aki egy utazást nyer, mely nyereményt a Szervező a nyerteshez legközelebb eső üzletében adja át, az átadás pontos időpontját és helyszínét a Szervező e-mailen egyezteti a nyertessel. A Szervező a sorsolást automatizált gépi sorsolás útján bonyolítja. A Szervező kizárólag a hozzá megérkezett és a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő regisztrálók között sorsolja a nyereményeket. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (ALDI) nem szervezője és közvetítője az utazásnak. Valamennyi utazás szervezője, ill. közvetítője az Eurotours GmbH (Kirchberger Straße 8, 6370 Kitzbühel, Ausztria, nyilvántartási szám: T0-000028). Az utazási szerződés feltételeit és az adatkezelési tájékoztatót kérjük, keresse az aldi-utazas.hu weboldalon, vagy hívja az ALDI Utazás telefonos ügyfélszolgálatát a 06 80 020 288 telefonszámon.


7. Adók, járulékok, illetékek, egyéb díjak

A nyereményeket SZJA és egyéb adó vagy járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervező vállalja, hogy amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban bármilyen adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség felmerül, úgy a Szervező a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót (SZJA) és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő egyéb járulékokat, szociális hozzájárulási adót megfizeti. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

8. Vegyes rendelkezések

A Szervező a nyereményekkel kapcsolatban azt szavatolja, hogy a jelen Játékszabályzat szerinti nyereményeket a feltételeknek megfelelő nyerteseknek átadja, és hogy azok érvényességi idejük alatt bármely magyarországi ALDI üzletben beválthatóak. A Szervező a Játékkal kapcsolatos minden egyéb igénnyel kapcsolatban kizárja felelősségét.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a szerintem.aldi.hu honlapot és annak aloldalait, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások és meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a honlapot, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse, azzal, hogy erről közleményt köteles megjelentetni az aldi.hu honlapon.

A Játékra a mindenkor hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadók. A Játékkal kapcsolatosan felmerülő esetleges jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. A Szervező 2022. március 5. napját követően a Játékkal összefüggésben semmiféle panaszt, igényt, követelést nem fogad el.


9. Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő:
ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (székhely: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2., www.aldi.hu, +36 23 533 500, email: adatvedelem@aldi.hu) mint Szervező.

Az adatkezelés célja:
A személyes adatok kezelésének célja a Játék szervezése, a menetének dokumentálása, ennek részeként a játékosokkal történő kommunikáció, a nyertesek azonosítása, valamint a nyeremények átadása és a nyeremény könyvelése.
A Szervező a kérdőívre adott válaszokat statisztikai célokra, anonimizált formában használja fel.
A hírlevél-küldő szolgáltatásra feliratkozó személyek esetében a feliratkozók e-mail címét a Szervező reklám ajánlatok megküldésére használja fel. A hírlevél-küldő szolgáltatásra történő feliratkozás során a Szervező az e-mail cím megadását követően visszaigazoló e-mailt küld a feliratkozó számára.

A kezelt személyes adatok köre (a személyes adatok, amelyekre az adatkezelés kiterjed):
A játékosok vonatkozásában a Szervező az alábbi személyes adatokat kezeli:
-    a játékosok vezetékneve és keresztneve,
-    játékos e-mail címe;
-    a Játékkal kapcsolatban a játékos cselekményei és a játékos által megadott válaszok, beleértve a játékosok részéről esetlegesen rendelkezésre bocsátott egyéb adat;
-    azon játékosok e-mail címe, akik a Szervező hírlevél-szolgáltatására feliratkoznak.

Az adatkezelés jogalapja:
A Játékban való részvétellel, a Nyeremények átadásával és a nyilvánosság erről való tájékoztatásával kapcsolatos adatkezelésnél az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – a nyereményjátékban való részvételre irányuló szerződés megkötése és teljesítése, amelyben a játékos az egyik fél.

A nyereménnyel kapcsolatos adójogi elszámoláshoz szükséges adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az az adatkezelőre vonatkozó adójogi és számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. A jogi kötelezettség: az adatokat a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”) 169. § szakasza alapján köteles megőrizni.

A hírlevél-szolgáltatásra történő feliratkozás esetén a feliratkozó önkéntes hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. A hírlevél-küldő szolgáltatásról a https://www.aldi.hu/hu/adatvedelem/#c380163 oldal VI.1. pontjában, valamint a megerősítő e-mailben található részletes leírás.

Az adatkezelés időtartama:
•    A nyertes tekintetében: az adatokat a Szervező az Sztv. 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, így az adatokat a Szervező a Játékot követően 8 év múlva törli. Az adatok a nyeremények kiadásával kapcsolatos könyvelést alátámasztó iratok részét képezik.
•    A kérdőívre adott válaszokat a Szervező az adott hónap végén, a hónap lezártát követően haladéktalanul anonimizálja.
•    A hírlevél-küldő szolgáltatásra feliratkozottak esetében a megerősítő e-mailben és a https://www.aldi.hu/hu/adatvedelem/#c380163 oldal VI.1. pontjában találhatóak az irányadók.
•    A nyeremények átadásának határidejét követően a Szervező valamennyi nem nyertes játékos Játékkal kapcsolatban kezelt további, esetlegesen tudomására jutott személyes adatát törli.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:
•    A játékosok és nyertesek által megadott adatokat tartalmazó adminisztrációs felülethez a Szervezőnek a játék szervezésével kapcsolatos feladataikat ellátó munkavállalói férnek hozzá egyedi jogosultság alapján.
•    A kérdőívre adott válaszok anonimizálását a Szervező által kijelölt marketing munkatárs látja el.
•    A Szervező, mint adatkezelő az adatok biztonsága érdekében megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tett és eljárási szabályokat alakított ki. Ennek keretein belül a weboldalhoz és az azon keresztül tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá. Ennek során a tevékenységek logolásra kerülnek. A kérdőívre adott válaszokat csak három, erre kijelölt személy (marketing munkatárs) ismerheti meg, akinek feladata azok anonimizálása. A kérdőív kitöltése előfeltétele a nyereményjátékon való részvételnek, azonban az adott válaszok ismerete nem szükséges ehhez, ezért a sorsoláson résztvevők esetében csak az a tény kerül rögzítésre, hogy a kérdőívet kitöltötték és valamennyi személyes adatuk - a nyertes kivételével - törlésre kerül a nyertesek kisorsolását követően.

Adatfeldolgozó:

HOFER Kommanditgesellschaft (Hofer Straße 1, 4642 Sattledt, Austria) - a szerintem.aldi.hu oldal üzemeltetőjeként. Az Adatfeldolgozó összesíti a beérkezett válaszokat és továbbítja azokat az Adatkezelőnek, majd az átküldést követően 2 héten belül véglegesen törli.

Az adatkezelés címzettjei:

Az adatfeldolgozó, valamint a nyertesek esetében az adójogi elszámolás esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Tájékoztatás a jogokról, illetve a jogorvoslati lehetőségekről:

A személyes adatokhoz való hozzáférés

A Játékban résztvevő érintettek a Szervező alábbi elérhetőségein bármikor tájékoztatást kérhetnek arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, úgy információt kapnak az alábbiakról:
a)    az adatkezelés célja,
b)    az érintett személyes adat(ok) kategóriái,
c)    azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatot közölték, vagy közölni fogják (különösen a harmadik országbeli címzettek részére történő adattovábbítás és ennek garanciái),
d)    a személyes adat tárolásának tervezett időtartama, ennek hiányában az időtartam meghatározásának szempontjai,
e)    a személyes adat helyesbítéséhez, törléséhez, kezelésének korlátozásához való jog, valamint a személyes adat kezelése elleni tiltakozás joga,
f)    panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz,
g)    az adat forrása, ha azt nem közvetlenül a Játékban résztvevő érintettektől vették fel,
h)    automatizált döntéshozatal (profilalkotás), amennyiben erre sor került.
A Játékban résztvevő érintettek jogosultak a Szervező által kezelt személyes adatokról másolatot kérni, kivéve, amennyiben ez mások jogait hátrányosan érintené. Az első példányon túli további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díj számítható fel. A tájékoztatáshoz való jog biztosításához szükségessé válhat a személyazonosság igazolása.

Adathelyesbítés

Amennyiben a Játékban résztvevő érintett úgy véli, hogy az általunk kezelt személyes adatai pontatlanok, vagy hiányosak, úgy a kérésére a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük, illetve azokat kiegészítjük.

Törlés

A GDPR 17. cikkében foglalt esetekben, így például, ha a személyes adatokra már nincsen szükség abból a célból, melyre azt a Szervező felvette, a Játékban résztvevő érintett kérheti a személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül való törlését.

Az adatkezelés korlátozása

A GDPR 18. cikke alapján, amennyiben a Játékban résztvevő érintett vitatja a Szervező által kezelt személyes adatok pontosságát, az adatkezelést jogellenesnek véli, de adattörlést nem kér, a Szervező által kezelni immár nem kívánt adatokra igényt tart, avagy tiltakozását fejezte ki az adatkezeléssel szemben, kérheti az adatkezelés korlátozását. Ez esetben a korlátozás alá tartozó adatok csak a Játékban résztvevő érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése céljából, valamint fontos közérdekből kezelhetőek.

Adathordozhatóság
Amennyiben a személyes adatok automatizált módszerrel történő kezelése a Játékban részt vevő érintett hozzájárulásán alapul, vagy a vele kötött szerződés teljesítése érdekében történik, úgy a Játékban részt vevő érintett jogosult arra, hogy az adatok kiadását kérje széles körben használt, géppel olvasható formátumban, illetve kérésére az adatok közvetlenül továbbításra kerülnek a Játékban résztvevő érintett által megjelölt adatkezelő részére, amennyiben ennek technológiai feltételei fennállnak.

Tiltakozás

A GDPR 21. cikkében részletezett esetekben a Játékban résztvevő érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Amennyiben a Játékban résztvevő érintett személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából való kezelésével szemben fejezi ki tiltakozását, úgy e célra adatait a Szervező a továbbiakban nem kezeli.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

A Játékban résztvevő érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés, mely a jogaira jelentős kihatással bír. E jog gyakorlását a GDPR bizonyos esetekben korlátozza, vagy a Játékban résztvevő érintett hozzájárulásától függően lehetővé teszi az automatizált döntéshozatal alkalmazását. A Játékban résztvevő érintett ezekben az esetekben is jogosult arra, hogy álláspontját kifejezze, emberi beavatkozást kérjen, valamint, hogy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Az Ön jogainak biztosítására vonatkozó intézkedések

Amennyiben a Játékban résztvevő érintett a fenti igények tárgyában kéréssel fordul hozzánk, úgy a Szervező indokolatlan késedelem nélkül megteszi a szükséges intézkedéseket, és legkésőbb az igény kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja őt a megtett intézkedésekről, avagy arról, hogy az igény mely okból nem volt teljesíthető.
Előfordulhat, hogy az igény összetettsége vagy a kérelmek száma miatt a határidő meghosszabbítása válik szükségessé, mely legfeljebb további két hónapot vehet igénybe.
Ha a Játékban résztvevő érintett igényét elektronikus úton nyújtotta be a Szervezőhöz, úgy a válaszadás is elektronikus úton történik, kivéve, amennyiben erre vonatkozóan a Játékban résztvevő érintett másképpen rendelkezett.

Jogorvoslati jog

A Játékban résztvevő érintett jogainak megsértése esetén a jogszabályban meghatározott feltételekkel:
•    az illetékes adatvédelmi hatósághoz (listájuk: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080., Magyarországon: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu, tel. +36 (1) 391-1400) fordulhat, valamint
•    bírósági jogorvoslatot vehet igénybe (a perre a Szervező, mint adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes, de a per – a Játékban résztvevő érintett választása szerint - a Játékban résztvevő érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróságok listáját lásd: birosag.hu/torvenyszekek).
A személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi jogokat és jogorvoslati lehetőségeket, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a Szervező adatkezelési tájékoztatója és a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 12- 22., 77-79. és 82. cikkei).